Zde najdete stručný výpis z výroční zprávy společnosti za rok 2001.

 

Domov sv. Anežky je centrem sociálních služeb pro mládež a dospělé osoby s tělesným, mentálním, či kombinovaným postižením a psychickým onemocněním z mikroregionu Vltavotýnsko a spádově z oblasti celého Jihočeského kraje. Mezi komplexy poskytovaných služeb patří poradenské centrum, denní stacionář, provoz chráněných dílen a  pracovišť, pracovně rehabilitační – rekvalifikační kurz pro absolventy zvláštních a pomocných škol a podporované zaměstnávání. Základní myšlenkou je pomoci těmto lidem najít pracovní uplatnění, získat pracovní dovednosti a základní osobní a společenské návyky a připravit je tak v co největší možné míře pro samostatný život v běžné společnosti. Celý projekt je založen na přímé spolupráci a kontaktu handicapovaných osob s lidmi a pracovníky zdravými.

 

V roce 2001 nás podpořili :

Ministerstvo Zemědělství ČR, ČEZ, a.s., Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Fond Kanady při Kanadském velvyslanectví v Praze, Netherland Embassy v Praze, Nadace rozvoje občanské společnosti, RERA, a.s., Sdružení měst a obcí Vltava, Nadace Divoké husy, Úřad práce v Českých Budějovicích, Jiří a Milena Tůmovi, Výstaviště České Budějovice a.s., Město Týn nad Vltavou, Rumpold-T s.r.o. , Pertimex s.r.o., Český červený kříž, Myslivecké sdružení Háj, Vojenská posádka Týn nad Vltavou, Dvůr Čihovice, JIKA, a.s. , Vindex JIH s.r.o., Českobudějovické pozemní stavby, s.r.o. , Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Jiří Novotný, Jiří Netík, Ludmila Dominová , Hana Doskočilová, Marie Hanušová, Věra Trávníčková, Jan Jánský, Uhlíř Petr, p.Lusková, p.Mráz, křesťanské společenství Samaria a další drobní dárci.

Děkujeme Vám

 

Denní stacionář Domova sv. Anežky

Služeb denního stacionáře Domova sv. Anežky využívalo v roce 2001 7 stálých klientů. Činnost denního stacionáře zahrnuje především poradenství, výchovné a aktivizační služby, pracovní, pedagogickou a sociální rehabilitaci, služby osobní asistence, kontakt se společenským prostředím a terapeutické služby.

Službu denního stacionáře využívají v odpoledních hodinách i žáci speciálních tříd základních škol v Týně nad Vltavou. Pravidelných programů se účastní 5 – 8 dětí.

Provozní hodiny denního stacionáře jsou od pondělí do pátku od 7:00 do 16:30 hod.

 

Chráněné dílny a pracoviště

Rok 2001 byl ve znamení dalšího rozvoje chráněných dílen a pracovišť Domova sv. Anežky. Na těchto pracovištích  našlo uplatnění 12 zaměstnanců s různým typem postižení, kteří se pod vedením 4 pracovních asistentů podílejí na plnění zakázek a výroby jednotlivých dílen a pracovišť.

Chráněná keramická dílna – výroba a prodej ozdobné a užitkové keramiky

Chráněná truhlářská dílna – truhlářská výroba

Chráněné pracoviště Farmáři – práce v živočišné výrobě, údržba zeleně

Chráněná místa ve správě objektu – recepce, administrativa, úklid a stravování

V roce 2002 předpokládáme další rozvoj chráněných dílen a pracovišť.

 

Pracovně rehabilitační příprava občanů znevýhodněných na trhu práce

Program akreditovaný Ministerstvem školství ČR a realizovaný jako rekvalifikační kurz ve spolupráci s Úřadem práce v Českých Budějovicích. Příprava pro pracovní uplatnění v sedmi pracovních činnostech (pomocný pracovník v truhlářské dílně, v keramické dílně, v živočišné výrobě, v administrativě, při úklidu, správě a údržbě objektů, v údržbě zeleně a lesnických pracích) určená především absolventům zvláštních a pomocných škol a občanům významně znevýhodněných svým zdravotním či sociálním stavem na trhu práce. V dubnu 2001 složili závěrečné zkoušky první 3 absolventi kurzu. V listopadu 2001 byl zahájen 2.běh kurzu se 3 účastníky.

 

Externí spolupracovníci a dobrovolníci

V roce 2001 se podařilo navázat spolupráci s externími odborníky. Do Domova sv. Anežky dochází pravidelně klinický logoped a klinický psycholog a rozšiřují tak komplex poskytovaných sociálních služeb. Jejich služeb využívají klienti denního stacionáře i zaměstnanci chráněných dílen.

 

V roce 2001 docházelo do Domova sv. Anežky 7 dobrovolných pracovníků. Pomáhají nám při realizaci jednotlivých činností, sami sestavují vlastní programy, stávají se kamarády klientů i zaměstnanců, účastní se společných akcí. Jejich pomoci a přítomnosti si velice vážíme a upřímně za ni děkujeme.

 

Projekt „Pracovní asistent aneb jak se pomáhá u sousedů“

Problematika asistence lidem s postižením, zvláště pak otázka pracovní asistence, se stala společným bodem spolupráce Domova sv. Anežky s rehabilitačním centrem BBRZ Linec v Rakousku. Partnerem centra se prostřednictvím Prof.MUDr.Jana Pfeiffera, DrSc. Stala Klinika rehabilitačního lékařství 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zástupce předsedy mezinárodní organizace Verein ARGE Ost – West.Vzájemná komunikace vyústila ve zpracování společného projektu „Pracovní asistent aneb jak se pomáhá u sousedů“. V rámci tohoto projektu proběhla odborná stáž pracovních asistentů Domova sv. Anežky v rakouském centru BBRZ v Linci a Polsenzhofu. Domov sv. Anežky se stal členem mezinárodní organizace Verein ARGE Ost – West. V roce 2002 předpokládáme další rozvoj této spolupráce.

 

Strategická studie – rozvoj mikroregionu Vltavotýnsko

Ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy, regionální rozvojovou agenturou RERA, a.s. a Sdružením měst a obcí Vltava se Domov sv. Anežky podílel na zpracování Strategické a rozvojové studie mikroregionu Vltavotýnsko, stanovení prioritních oblasti, vize a projektového plánu pro roky 2002 - 2006 v oblasti demografické, sociální, školské, zdravotnické, kulturní a sportovní.

 

Nový prostor – rozvoj služeb

Dnem 8.10.2001 se stala obecně prospěšná společnost Domov sv. Anežky, o.p.s. nájemcem objektu bývalé zvláštní a pomocné školy. O pronájem nemovitosti jsme požádali městské zastupitelstvo s cílem realizovat v tomto objektu dlouhodobý záměr rozvoje sociálních služeb lidem s různým typem postižení.

- vybudování nových kapacit chráněných dílen pro zaměstnávání osob s postižením, prodejny výrobků a skladové prostory.

- realizace speciálních rekvalifikačních kurzů pro osoby znevýhodněné na trhu práce, organizování vzdělávacího programu pracovních asistentů chráněných dílen, pořádání tematických seminářů a kurzů, zázemí Sdružení měst a obcí Vltava, zázemí Místní katolické Charity

- vybudování 4-5 malometrážních bytů pro realizaci chráněného bydlení.

 

Pokračování rekonstrukce

Díky občanskému sdružení POMOC TÝN NAD VLTAVOU, které je od roku 1996 realizátorem projektu, se podařilo během roku 2001 pokročit i v rekonstrukci celého objektu. Vzniklo tak zázemí pro ubytovací jednotky internátního pobytu, který umožní v roce 2002 týdenní pobyty 4 klientům Domova sv. Anežky. V roce 2002 pak předpokládáme úplné dokončení dalších 7 ubytovacích jednotek v podkroví objektu.

 

Spolupráce s partnery

Také v roce 2001 pokračovala úzká spolupráce s partnerskými organizacemi. Studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské JU a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích zde absolvují praxi, výměnné návštěvy a předávání zkušeností probíhá tradičně s Dětským centrem Arpida v Českých Budějovicích a Domečkem v Trhových Svinech, užší kontakt se osvědčuje ve spolupráci s občanským sdružením Koník v Českých Budějovicích. Zahraniční zkušenosti přinášejí partneři z BBRZ Linz v Rakousku, CAT Rocamadour  a pajišťovny MSA Paris z Francie.

 

Tradice – kořeny a pouta

Domov sv. Anežky vyvíjí svojí činnost v rámci malé zemědělské farmy v prostředí téměř venkovském. K venkovu samozřejmě patří tradice, zvyky a obyčeje. A tak i v roce 2001 proběhly tradiční dožínky, stavění máje, koledování tříkrálové i velikonoční, či Mikulášská nadílka. V létě se již podruhé uskutečnil týdenní kurz ručních prací, tentokrát zaměřený na modrotisk a lidovou výšivku.

 

Poděkování dárcům a příznivcům

Naše upřímné poděkování patří všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili finančním darem, radou, pomocí nebo jen dobrým slovem, pochvalou a vyjádřením podpory. Díky Vám  můžeme pokračovat v započatém díle a naplňovat myšlenku pomoci lidem s postižením. Zvláštní poděkování bychom rádi vyjádřili Městu Týn nad Vltavou, Úřadu práce v Českých Budějovicích, Jihočeské keramice v Bechyni, panu Jiřímu Novotnému, soukromému zemědělci Jiřímu Netíkovi ml., občanskému sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, členům správní a dozorčí rady společnosti a rodinným příslušníkům všech klientů i zaměstnanců Domova sv. Anežky.

 

 

Finanční zpráva za rok 2001

(údaje jsou uvedeny v tisících Kč)

 

Výdaje 2001                                          hlavní č. doplňková č.         správní č.              celkem

Spotřeba materiálu                                 269                         332                         43                           644

Spotřeba energie                                     79                           96                           29                           204

Opravy a udržování                                12                           36                           -                              48

Cestovné                                                  9                             -                              -                              9

Náklady na prezentaci                            7                             1                             10                           18

Ostatní služby                                      355                         245                         68                           668

Mzdové náklady                                   402                         961                         113                         1476

Zákonné sociální pojištění                    118                         326                         30                           474

Zákonné sociální náklady                      9                             14                           -                              23

Ostatní pokuty a penále                         1                             2                             -                              3

Jiné ostatní náklady                               14                           19                           2                             35

Odpisy                                                  -                              38                           -                              38

Celkem                                             1275                      2070                      295                        3640

 

Výnosy 2001                                     hlavní č. doplňková č.         správní č.              celkem

Tržby za vlastní výrobky                  -                              724                         -                              724

Tržby z prodeje služeb                        281                         834                         162                         1277

Přijaté příspěvky                                 189                         20                           -                              209

Úroky                                                   -                              -                              1                             1

Jiné ostatní výnosy                               3                             -                              -                              3

Provozní dotace                                  426                         610                         132                         1168

Celkem                                              899                        2188                      295                        3382

 

Hospodářský výsledek                   -376                       118                        0                             -258

               

Fond základního jmění:

K 1.1.2001                                                                                                                                                           580

K 31.12.2001                                                                                                                                                       699

 

Rezervní fond:

K 1.1.2001                                                                                                                                                           89

K 31.12.2001                                                                                                                                                       89

 

Krátkodobé závazky k 31.12.2001 – ve lhůtě splatnosti:                                                                        442

Z obchodního styku                                                                                                                                              295

K zaměstnancům                                                                                                                                                  91

Sociální a zdravotní pojištění                                                                                                                                51

Ostatní přímé daně                                                                                                                                               5

 

Přehled dotací                                                                                                                                                  1268

Úřad práce v Českých Budějovicích                                                                                                                      724

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                                                                                                               544

 

Přehled darů a grantů                                                                                                                                    209

Nadace rozvoje občanské společnosti                                                                                                              49,5

Fond Kanady                                                                                                                                                       19

Netherlands Embassy                                                                                                                                                       20

ČEZ, a.s.                                                                                                                                                             100

Pertimex s.r.o.                                                                                                                                                    13,5

Vindex JIH, s.r.o.                                                                                                                                                 5

ČČK                                                                                                                                                          10

Myslivecké sdružení                                                                                                                                                             5

Křesťanské společenství, p.Mráz, Vojsko, p.Lusková, Uhlíř                                                                                                                                                               6

 

 

Výroční zprávu a finanční zprávu zpracoval Jan Šesták, ředitel společnosti a ekonomický úsek

V květnu 2002 vydal Domov sv. Anežky, o.p.s., Čihovice 30, 375 01, Týn nad Vltavou, IČO: 26018888

 

 

 

 

Česky Deutsch

Vyhledat v textu

10. 11. Evžen

Zítra: Martin

 Velice děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření projektu "Anežka jde do školky".

 logo - Nadace ČEZ.jpeg

 

Naše velké poděkování patří městu Týn nad Vltavou

img.obrazky.cz.jpgza finanční podporu.

 

Zároveň děkujeme

Logo - Temelín.jpg

V rámci projektu Oranžový rok 2016 jsme pro Vás připravili slavnostní otevření nových prostor Obchůdku u sv. Anežky (původní Dobromysl)

 

Dejte nám palec nahoru také na Facebooku

 

I naše nová dílna MERINO se prezentuje na Facebooku.

Podívejte se ZDE

Návštěvnost stránek

462476
TOPlist
foot