Zde najdete stručný výpis z výroční zprávy za rok 2002.

Domov sv. Anežky je centrem sociálních služeb pro mládež a dospělé osoby s tělesným, mentálním, či kombinovaným postižením a psychickým onemocněním z mikroregionu Vltavotýnsko a spádově z oblasti celého Jihočeského kraje. Vznikl díky mnohaletému úsilí občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a francouzskou pojišťovnou MSA rekonstrukcí části bývalého zemědělského areálu v Týně nad Vltavou – Čihovicích.

 

 

V roce 2002 nás podpořili :

Ministerstvo Zemědělství ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihočeského kraje, Netherland Embassy v Praze, Nadace rozvoje občanské společnosti, RERA, a.s., Sdružení měst a obcí Vltava, Úřad práce v Českých Budějovicích, JČE a.s., Jiří a Milena Tůmovi, Výstaviště České Budějovice a.s., Město Týn nad Vltavou, obec Temelín, Rumpold-T s.r.o. Český červený kříž, Myslivecké sdružení Háj, Dvůr Čihovice, JIKA, a.s., Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Jiří Novotný, Jiří Netík, Ludmila Dominová , Hana Doskočilová, Věra Trávníčková, Jaroslava Fialová

Děkujeme Vám

 

Poskytované služby

Sociální a vzdělávací služby Domova sv. Anežky jsou poskytovány lidem s mentálním, tělesným, či kombinovaným postižením nebo psychickým onemocněním ve věku od 15 let.

 

Centrum denních služeb (denní stacionář)

q       aktivační a vzdělávací služby, kontakt se společenským prostředím, pracovní činnosti (zapojení do činnosti chráněných dílen podle možností a přání klienta uživatele), terapeutické činnosti (psychoterapie, arteterapie, fyzioterapie, logopedie), poradenství, příprava pro pracovní uplatnění

q       Celoročně, pondělí – pátek, 7:00 – 18:00 hod., poradenství 8:00 – 13:00 hod.

q       V roce 2002 využívalo služeb centra denních služeb 14 klientů

 

Ubytování s asistencí

q       v malometrážních ubytovacích jednotkách s vlastním WC a koupelnou, k dispozici je prádelna, společenská místnost a kuchyňka, slouží pro umožnění účasti klientů z větších vzdáleností na činnostech Domova sv. Anežky, k dispozici je osobní asistent k zajištění každodenních činností (příprava stravy, hospodaření s penězi, hygiena, volný čas apod.)

q       Celoročně, pondělí – čtvrtek, 16:00 – 07:00 hod.

q       V roce 2002 využilo této služby 6 uživatelů

 

Rekvalifikační kurz

Pracovně rehabilitační příprava osob znevýhodněných na trhu práce je určena zejména absolventům zvláštních, pomocných a praktických škol, či jinak znevýhodněných občanům, kteří se snaží uplatnit na trhu práce. V květnu 2002 ukončili úspěšně rekvalifikační kurz 3 absolventi, v říjnu 2002 zahájili rekvalifikační kurz 4 účastníci.

 

Zaměstnávání – provoz chráněných dílen

Slouží k pracovnímu uplatnění osob s postižením (ZPS). Odběr výrobků nebo služeb lze využít jako náhradní plnění povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat povinný podíl osob se ZPS. Katalog výrobků je k dispozici.

q       Chráněná keramická dílna, chráněná truhlářská dílna, chráněná tkalcovská dílna, chráněné pracoviště Farmáři, další chráněná místa

q       Celoročně, pondělí – pátek, 7:00 – 15:30 hod.

q       Na konci roku 2002 bylo v rámci chráněných dílen a pracovišť zaměstnáno 18 osob se ZPS

 

Připravované rozšíření služeb pro rok 2003 a 2004

q       hippoterapie, péče o koně, jezdectví

q       chráněné bydlení v centru města, asistence v chráněném bydlení

q       prodejna výrobků chráněných dílen v Hluboké n.Vlt.

 

 

Pokračování rekonstrukce

Díky občanskému sdružení POMOC TÝN NAD VLTAVOU, které je od roku 1996 realizátorem projektu, se podařilo během roku 2002 pokročit i v rekonstrukci celého objektu. Byly dokončeny ubytovací jednotky v podkroví objektu celkem pro 11 ubytovaných, zázemí technického a skladového dvora, konírna a terénní úpravy.

 

Vzdělávací program „Pracovní asistent lidem s postižením“

Na základě zkušeností z projektu přeshraniční spolupráce s rakouským partnerem BBRZ Linz jsme v roce 2002 za pomoci lektorského týmu zpracovali metodiku vzdělávacího programu „Pracovní asistent – pracovní asistence lidem s postižením“, který je určen pro vedoucí a pracovníky chráněných a ergoterapeutických dílen. V říjnu 2002 jsme získali od komise ministerstva školství pověření k provádění vzdělávacího programu jako rekvalifikačního kurzu. Od ledna do května 2003 projde vzdělávacím programem 12 pracovních asistentů Domova sv. Anežky a DC Arpida. Rádi bychom poděkovali Prof.Janu Pfeifferovi, PhDr.Jiřímu Jankovskému, Mgr.Václavu Dvořákovi, Ing.Janě Čermákové, Mgr.Václavu Šnorkovi a Bc.Danu Roseckému za velkou pomoc při realizaci tohoto důležitého programu.

 

U svaté Kateřiny

Během roku 2002 jsme pokračovali v úsilí o zprovoznění nového objektu v centru Týna nad Vltavou (bývalá zvláštní škola), který jsme pojmenovali U svaté Kateřiny na paměť prvního týnského kostela, který v blízkosti stál. Začaly stavební práce, opravy omítek a oken, údržba topného systému, zpracování projektové dokumentace chráněného bydlení a shromažďování zdrojů pro financování realizace záměru. Připomeňme, že U svaté Kateřiny bude chráněná keramická dílna s prodejnou a vzorkovnou, ateliér pro arteterapeutické aktivity, učebna pro vzdělávací aktivity a zázemí 4 bytů chráněného bydlení. Zdá se, že rok 2003 bude pro uskutečnění záměru klíčový.

 

Komunitní plánování sociálních služeb

Domov sv. Anežky se stal v roce 2002 iniciátorem vstupu města Týn nad Vltavou do pilotního programu ministerstva práce a sociálních věcí v zavádění komunitního plánování sociálních služeb. Město je tak mezi prvními šesti podpořenými městy, jeho zástupci prošli výcvikem pořádaným ministerstvem a v roce 2003 chtějí ve městě realizovat projekt „Odstraňování bariér v Týně nad Vltavou“ metodou komunitního plánování. Na projektu spolupracuje Informační centrum mikroregionu Vltavotýnsko.

 

Spolupráce s partnery

Také v roce 2002 pokračovala úzká spolupráce s partnerskými organizacemi. Studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské JU a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích zde absolvují praxi, výměnné návštěvy a předávání zkušeností probíhá tradičně s Dětským centrem Arpida v Českých Budějovicích a Domečkem v Trhových Svinech, užší kontakt se osvědčuje ve spolupráci s občanským sdružením Koník v Českých Budějovicích. Zahraniční zkušenosti přinášejí partneři z BBRZ Linz v Rakousku v rámci již druhého projektu přeshraniční spolupráce Phare CBC. Ten přinesl také možnost odborné týdenní stáže pěti pracovníků budějovických neziskových organizací v centru pro pomoc lidem s postižením v Polsenzhof a Hof Tollet.  Rozvíjí se také oboustranně výhodná spolupráce se sdružením měst a obcí Vltava, která v roce 2002 přinesla realizaci projektu „Aktivizace znevýhodněných obyvatel venkova“.

 

Tradice – kořeny a pouta

Domov sv. Anežky vyvíjí svojí činnost v rámci malé zemědělské farmy v prostředí téměř venkovském. K venkovu samozřejmě patří tradice, zvyky a obyčeje. A tak i v roce 2002 proběhly tradiční dožínky, stavění máje, slet čarodějnic, koledování tříkrálové i velikonoční, či Mikulášská nadílka. V létě se již potřetí uskutečnil týdenní kurz ručních prací pod vedením Ludmily Dominové.

Poděkování dárcům a příznivcům

Naše upřímné poděkování patří všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili finančním darem, radou, pomocí nebo jen dobrým slovem, pochvalou a vyjádřením podpory. Díky Vám  můžeme pokračovat v započatém díle a naplňovat myšlenku pomoci lidem s postižením. Zvláštní poděkování bychom rádi vyjádřili Městu Týn nad Vltavou, Úřadu práce v Českých Budějovicích, soukromému zemědělci Jiřímu Netíkovi ml., občanskému sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, členům správní a dozorčí rady společnosti a rodinným příslušníkům všech klientů i zaměstnanců Domova sv. Anežky. Rok 2002 se pro nás všechny stal pomezím mezi budováním něčeho nového a přijetí všedního, každodenního provozu. To vyžaduje ode všech ztotožnění se s posláním, možnostmi a úkoly našeho centra, osobní přínos a účast na životě domova, ale také důvěru a porozumění ze strany dárců, příznivců a rodinných příslušníků. Úkol je to nelehký, ale radostný a smysluplný.

 

 

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2002

 

 

Výdaje 2002 (v tisících Kč)

 

Výnosy 2002 (v tisících Kč)

Spotřeba materiálu

778

Tržby za vlastní výrobky

1180

Spotřeba energie

238

Tržby z prodeje služeb

1284

Opravy a udržování       

64

Přijaté příspěvky           

1477

Cestovné

43

Úroky              

1

Náklady na prezentaci

11

Jiné ostatní výnosy

1

Ostatní služby

911

Provozní dotace

511

Mzdové náklady           

1616

Celkem                      

4454

Zákonné sociální pojištění

536

 

 

 

 

 

Zákonné sociální náklady

22

Ostatní pokuty a penále

1

Jiné ostatní náklady      

43

Odpisy

67

Celkem           

4330

                              

  

Jiné

Hospodářský výsledek

124

Krátkodobé závazky k 31.12.2002

866

Dotace, granty, dary

Úřad práce v Českých Budějovicích

1019

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

571

Phare CBC SFMP

296

Netherlands Embassy

84

JČE a.s.

50

Město Týn nad Vltavou

40

Český červený kříž

10

Obec Temelín

5

Ostatní (pí Fialová, věřící z Písku, Myslivecké sdružení atd.)

52

 

Výroční zprávu a finanční zprávu zpracoval Jan Šesták, ředitel společnosti a ekonomický úsek společnosti

V červnu 2003 vydal Domov sv. Anežky, o.p.s., Čihovice 30, 375 01, Týn nad Vltavou, IČO: 26018888

Česky Deutsch

Vyhledat v textu

10. 11. Evžen

Zítra: Martin

 Velice děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření projektu "Anežka jde do školky".

 logo - Nadace ČEZ.jpeg

 

Naše velké poděkování patří městu Týn nad Vltavou

img.obrazky.cz.jpgza finanční podporu.

 

Zároveň děkujeme

Logo - Temelín.jpg

V rámci projektu Oranžový rok 2016 jsme pro Vás připravili slavnostní otevření nových prostor Obchůdku u sv. Anežky (původní Dobromysl)

 

Dejte nám palec nahoru také na Facebooku

 

I naše nová dílna MERINO se prezentuje na Facebooku.

Podívejte se ZDE

Návštěvnost stránek

462476
TOPlist
foot