Zkušenosti s realizací rozvojových projektů

Domov sv. Anežky, o.p.s. ve spolupráci s
Limes, Heidenreichstein
Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou
Město Týn nad Vltavou
Sdružení měst a obcí Vltava
Občanské sdružení PRO-ODPAD

Sborník příspěvků z odborného semináře 

Zkušenosti s realizací rozvojových projektů na Vltavotýnsku

Týn nad Vltavou
21.-22. června 2005

Tato publikace byla vydána za finanční pomoci Evropské unie.
Za obsah publikace je zodpovědný Domov sv. Anežky, o.p.s.
a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.  

Záštitu nad seminářem převzali Jiří Netík, člen rady Jihočeského kraje a Ing.Johann Hofbauer, člen Zemského sněmu Dolního Rakouska

 

__________________________________________________________________________

OBSAH

Historie a okolnosti vzniku Domova sv. Anežky
Jiří Netík

Domov sv. Anežky, vývoj, služby, financování
Jan Šesták

Mikroregion Vltavotýnsko, spolupráce s Čihovicemi
Jan Dudlíček

Leader ČR a Pro Odpad, návazné projekty
Jiří Netík ml.

Komunitní plánování sociálních služeb, odstraňování bariér
Mgr.Jana Kučerová

Představení projektu GRENZEN-ÜBER-TRETTEN
Karl Immervoll

Cyklostezky v Jihočeském kraji
Petr Rohlena

Co nabízí Vltavotýnsko turistům
Mgr.Jana Kučerová

Tato publikace neprošla textovou ani jazykovou úpravou.
ISBN 80-239-5500-4

_________________________________________________________________________

Historie a okolnosti vzniku Domova sv. Anežky

Jiří Netík

První snahy o vybudování centra pro pomoc lidem s postižením v Týně nad Vltavou sahají už do roku 1990. Začátek devadesátých let se nesl ve znamení euforie a nadšení ze získané svobody. Církve, které mohly opět oficiálně pracovat, začaly realizovat v rámci svých charitních sdružení různé projekty pro potřebné spoluobčany. Výjimkou nebyla ani Místní katolická charita v Týně nad Vltavou. Kromě různých humanitních sbírek se vážně zabývala i myšlenkou zřízení Dvora sv.Anežky pro pomoc handicapovaným. Nositeli myšlenky Dvora sv.Anežky byli zejména pan Jiří Netík, soukromý zemědělec a pozdější prezident Agrární komory ČR , a Ing.Petr Rohlena, který byl významným organizátorem humanitárních akcí v rámci České katolické charity. Realizace projektu se nakonec neuskutečnila především díky nedostatku finančních prostředků.

Nový impuls přinesl rok 1996. V Týně nad Vltavou bylo založeno občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou a v krátké době byl zpracován nový návrh projektu Domov sv.Anežky. Jiří Netík, prezident Agrární komory ČR, docílil podpisu Memoranda o spolupráci mezi Agrární komorou ČR, francouzskou Vzájemnou zemědělskou pojišťovnou MSA (Mutualite Sociale Agricole), Diecézní charitou v Hradci Králové a občanským sdružením Pomoc Týn nad Vltavou. Tento dokument, ke kterému se později připojilo i Ministerstvo zemědělství ČR a Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. předpokládal pomoc francouzských partnerů při realizaci projektů integrace zdravotně postižených osob v rámci malých zemědělských provozů. Program byl v roce 1998 zařazen do programového dokumentu "Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením" v opatření 3g).

V této době již byla projednávána možnost umístění projektu do areálu bývalého arcibiskupského dvora v Čihovicích, které jsou částí města Týn nad Vltavou. V červenci 1997 si občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou pronajalo polovinu areálu zemědělské usedlosti Čihovice a započalo s rekonstrukcí zdevastovaných objektů. Rekonstrukce a oprava objektů určených pro provoz Domova sv.Anežky proběhla podle projektu Ing. arch. Jiřího Kobery. Zajištění havarijního stavu budov a demolici staticky nevyhovující části provedly stavební společnosti Stavoinstal, v. o. s. z Týna nad Vltavou a Wht s. r. o. z Českých Budějovic. Generálním dodavatelem přestavby se na základě výsledků výběrového řízení staly v listopadu 1998 Českobudějovické pozemní stavby, s.r.o.. Objekt byl částečně kolaudován v listopadu 1999, úplné dokončování rekonstrukce a oprav probíhá postupně dosud.

Evropská Unie poskytla v roce 1998 francouzské pojišťovně MSA finanční prostředky na společný česko - francouzský vzdělávací program v rámci projektu Phare Partnerství - "Čechy - rozvoj". Tento program byl zaměřen na vzdělávání pracovníků státních i obecních úřadů a institucí, pracovníků neziskového sektoru a Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích v oblastech "místního rozvoje" a "sociální asistence". Součástí programu byly tématické pobyty v obdobných zařízeních ve Francii (např.CAT Pech de Gourbier, Rocamadour). Program byl ukončen vypracováním a obhajobou dvou studií (Aplikace technik místního rozvoje při posuzování oprávněnosti zařízení pro zdravotně postižené v mikroregionu Týn nad Vltavou, Projekt zařízení Domov sv.Anežky) před komisí v březnu roku 1999 na půdě Ministerstva Zemědělství ČR za přítomnosti zástupců resortních ministerstev ČR (MPSV, MMR, MŠMT, MZe), rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ředitele pojišťovny MSA v Paříži, zástupců Univerzity v Tolouse, Asociace Pech de Gourbier, delegátů Francouzského vyslanectví v Praze a dalších hostů, včetně zástupců médií.

V září 1999 byla občanským sdružením Pomoc Týn nad Vltavou, Městem Týn nad Vltavou a společností Vindex JIH s. r. o. založena obecně prospěšná společnost Domov sv.Anežky, o. p. s., s cílem provozování centra. Domov sv. Anežky byl v této době koncipován jako sociální, společenské a duchovní centrum, které bude zároveň poskytovat pracovní zázemí pro lidi se zdravotním postižením. Základní myšlenkou je pomoci těmto lidem najít pracovní uplatnění, získat pracovní dovednosti a základní osobní a společenské návyky a připravit je tak v co největší možné míře pro samostatný život v běžné společnosti. Celý projekt měl být založen na přímé spolupráci a kontaktu handicapovaných osob s lidmi a pracovníky zdravými. Obecně prospěšná společnost vznikla dnem zapsání do rejstříku obecně prospěšných společností dne 7.12.1999.

Slavnostní zahájení provozu Domova sv. Anežky se uskutečnilo 15.listopadu 1999 u příležitosti desetiletého výročí svatořečení Svaté Anežky České za účasti významných představitelů resortních ministerstev ČR (MPSV, MZe, Mzdr., MŠMT) a Parlamentu ČR, za účasti rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, primátora města České Budějovice a jeho náměstků, starosty města Týn nad Vltavou, dalších zástupců státní správy i samosprávy a občanů města.

Proč Domov sv.Anežky

Projekt nese název Domov sv.Anežky.Anežka Česká byla prohlášena za svatou 12.listopadu 1989, tedy několik dní před sametovou revolucí v Československu a stala se tak symbolem probuzení aktivit církví. Anežka Česká se celý život starala o všechny potřebné a nemocné a vysloužila si uznání celé tehdejší Evropy. Anežka byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie, dcery uherského krále Ondřeje II..Narodila se roku 1211 v Praze. Jako šestiletá byla vyslána k řeholnicím premonstrátkám do Doksan, aby nabyla náležitého vzdělání. Ačkoliv přicházely k pražskému královskému dvoru manželské nabídky, např. od anglického krále Jindřicha III., Fridricha II. a jeho syna Jindřicha II., rozhodla se zasvětit svůj život Bohu. Po vzoru sv.Kláry založila z vlastního rodového majetku v letech 1232-33 pražský špitál sv.Františka a bratrstvo křížovníků, které pověřila jeho řízením. Současně založila klášter sv.Františka pro chudé sestry - damianitky, do kterého pak sama vstoupila 11.6.1234 Všechen svůj majetek rozdala chudým a zcela se zřekla veškerých pozemských statků. Brzy po složení slibu byla zvolena abatyší a tento úřad zastávala po celý život. Zpráva o Anežčině vstupu do kláštera se rozšířila po celé Evropě a všude vzbudila obdiv. Stala se spolupracovnicí papežů a byla jejich prostřednicí u českých králů. 2.3.1282 zemřela Anežka ve svém klášteře. Úcta, kterou vzdávali Anežce České hned po smrti a během dalších staletí, byla apoštolsky uznána a potvrzena dekretem, který 28.listopadu 1874 schválil papež Pius IX. 12.listopadu 1989 byla papežem Janem Pavlem II. slavnostně prohlášena za svatou.

Svatá Anežka se stala vzhledem ke svému životu a skutkům patronkou centra a symbolem pomoci druhým.

Dne 21.6.2005 přednesl
Jiří Netík, předseda sdružení Pomoc Týn nad Vltavou

__________________________________________________________________________

Domov sv. Anežky, vývoj, služby, financování

Mgr.Jan Šesták

Základní přehled a organizační struktura

Počet uživatelů sociálních služeb: 15
Počet zaměstnanců se zdravotním post.: 25
Počet ostatních zaměstnanců: 8
Náklady roku 2004: 6.589.000,-Kč
Návrh rozpočtu (náklady) pro rok 2005: 7.500.000,-Kč
Datum zahájení provozu: 15.11.1999

Umístění centra, popis místa a spádové oblasti

Domov sv. Anežky je umístěn v části areálu zemědělské usedlosti Dvůr Čihovice na okraji města Týn nad Vltavou.

Město Týn nad Vltavou je od ledna 2003 pověřenou obcí III.stupně se správní oblastí čítající 13,5 tisíce obyvatel. Území Vltavotýnska je charakteristické venkovským prostředím, malými obcemi s centrálním městem Týn nad Vltavou. Leží v severní části bývalého okresu České Budějovice na hranicích s okresy Písek a Tábor uprostřed Jihočeského kraje. Samotný Týn nad Vltavou a jeho 6 přidružených obcí má 8,5 tisíce obyvatel, z toho 1780 v předproduktivním věku, 1125 v poproduktivním věku. Průměrný věk obyvatelstva je 34,2 let. Národnostní menšiny (Romové, Slováci, Ukrajinci) tvoří 1,5 % z celkového počtu obyvatel. Míra nezaměstnanosti se na Vltavotýnsku pohybuje okolo 5 %, tradičně je však vysoká nezaměstnanost osob se ZPS. Ve městě jsou 2 domy s pečovatelskou službou, městská poliklinika, 3 mateřské školy, 2 základní školy s integrovanými speciálními třídami (bývalá zvláštní a pomocná škola), základní škola a zvláštní škola pro žáky s vadami řeči, gymnázium, městský dům dětí a mládeže, v nedalekých Hněvkovicích se nachází integrovaná střední škola a střední odborné učiliště. V Týně nad Vltavou vyvíjí svoji činnost obecně prospěšná společnost Domov sv. Anežky (sociální služby lidem s postižením, provoz chráněných dílen), katolická charita (pomoc seniorům, lidem v sociální nouzi), občanské sdružení Šupinka (činnost pro matky s dětmi na mateřské dovolené- mateřské centrum), Stanice pomoc přírodě a několik spolků a občanských sdružení. Transformované technické služby města zřídily chráněnou dílnu na likvidaci televizorů. Terénní pečovatelská služba je provozována okresním úřadem respektive Jihočeským krajem. V blízkosti města se nachází jaderná elektrárna Temelín (7 km), která významně ovlivňuje především trh práce a složení obyvatelstva. Město je členem sdružení měst a obcí Vltava, pro tento mikroregion byl v roce 2001 zpracován Strategický rozvojový plán. Internetové stránky města najdete na adrese www.mesta.obce.cz/tyn-nad-vltavou a stránky sdružení Vltava na adrese www.municipal.cz/vltava .


Legislativní ukotvení, právní subjektivita, orgány společnosti

Společnost "Domov sv. Anežky, o.p.s." se sídlem Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou, je provozována jako obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/95 Sb.

Datum a způsob založení : 28.září 1999, zakládací smlouva, na dobu neurčitou

Datum a způsob vzniku : 6.prosince 1999, zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 61

Zakladatelé :
Pomoc Týn nad Vltavou,
občanské sdružení, IČO: 65051238, se sídlem Čihovice 30,
Týn nad Vltavou, 375 01, zastoupené předsedou Rady sdružení panem Jiřím Netíkem
VINDEX Jih spol. s r.o., IČO: 25173278, se sídlem Na Zlaté stoce 14, 370 04 České Budějovice, zastoupená jednatelem, Jiřím Netíkem ml.
Město Týn nad Vltavou , IČO: 245585, se sídlem Nám.míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, zastoupené starostou města panem Jiřím Eisenvortem.

Hlavní činnost - obecně prospěšné služby podle zakládací smlouvy:
1. Společnost poskytuje sociální služby směřující k začleňování osob s lehkým a středním mentálním postižením, či kombinovaným postižením do společnosti.
a) poradenství v oblasti sociálního a zdravotního zabezpečení a zaměstnanosti osob s lehkým a středním mentálním postižením, či kombinovaným postižením
b) prosazování práv a zájmů osob s lehkým a středním mentálním postižením, či kombinovaným postižením
c) vzdělávací a aktivační služby osobám s lehkým a středním mentálním postižením, či kombinovaným postižením
d) podporování vzniku pracovních míst a zaměstnanosti osob s lehkým a středním mentálním postižením, či kombinovaným postižením

2. Společnost poskytuje zájemcům informace a nabyté zkušenosti z oblasti integrace osob s postižením v provozu malých zemědělských farem v podmínkách České republiky a tím podpoří vznik dalších podobných center v ČR.

3. Společnost vytváří vhodné programy směřující k integraci rizikových skupin nebo jednotlivců v regionu (senioři, zdravotně postižení, děti a mládež). Vhodným programem se rozumí kulturní, sportovní, vzdělávací, společenské a další podpůrné aktivity.

Podmínky poskytování služeb podle zakládací smlouvy:
1. Služby jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy.

2. Služby jsou poskytovány na základě vlastní žádosti osob podle principu svobodné volby sociálních služeb.

3. Při poskytování služeb jsou respektovány obecné principy poskytování sociálních služeb - důstojnost, soukromí osob, nezávislost, možnost volby, rovnost poskytování služeb, realizace osobních aspirací osob, podíl na rozhodování a kontrola poskytování sociálních služeb.

4. Služby jsou poskytovány podle možností a kapacity jednotlivých služeb společnosti. Služby jsou zájemcům poskytovány podle závažnosti sociální indikace a pořadí, v němž se o danou službu ucházejí.

Doplňkové činnosti podle zakládací smlouvy:
zahradnické a sadařské práce, služby v rámci lesnictví a těžby dřeva, truhlářství, výroba a prodej užitkové a ozdobné keramiky, služby v zemědělství mimo zemědělskou výrobu a živností uvedených ve zvláštních přílohách živnostenského zákona, zednictví, úklidové práce, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, ubytovací služby, pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí, hostinská činnost

Orgány společnosti:
Správní rada - 3 členná, 3-leté funkční období člena správní rady
Aktuální složení: Ing.František Kobera - ekonom Vlt,a.s., Mgr.Karel Hájek - starosta města Týn nad Vltavou, Ing.Petr Rohlena - Pomoc Týn nad Vltavou
Dozorčí rada - 3 členná, 3-leté funkční období člena dozorčí rady
Aktuální složení: Jiří Netík - soukromý zemědělec, Danuše Polatová - zástupce starosty města Týn nad Vltavou, Ing.Marek Wohlgemuth - ekonom, zástupce ředitele DC Arpida
Ředitel - jmenovaný a odvolávaný správní radou
Aktuální obsazení : Mgr.Jan Šesták

Poslání Domova sv. Anežky

Domov sv. Anežky vznikl jako "živé místo", centrum sociálních služeb lidem s tělesným, či mentálním postižením nebo psychickým onemocněním. Jeho posláním je pomoci těmto lidem začlenit se v co možná největší možné míře do běžného života, získat pracovní dovednosti, základní osobní a společenské návyky, umožnit jim podílet se na každodenních pracovních i mimopracovních činnostech a podpořit tak jejich schopnost žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

Cílová skupina Domova sv. Anežky

 • Mládež a dospělí lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
 • Mládež a dospělí lidé s tělesným nebo kombinovaným postižením
 • Mládež a dospělí lidé s dlouhodobým psychickým onemocněním
 • Uchazeči o zaměstnání se změněnou pracovní schopností

Cíle Domova sv. Anežky

Cíle Domova sv. Anežky směřují ke zlepšení nebo stabilizaci (nezhoršování) sociálního, psychického, pracovního a tělesného stavu uživatele sociálních služeb nebo zaměstnance chráněné dílny:

 • aktivizace, umožnění pracovního uplatnění a smysluplného využití volného času
 • posílení samostatnosti a soběstačnosti
 • umožnění rozvoje nebo stabilizace sociálních, tělesných a pracovních dovedností a návyků
 • umožnění pobytu v akceptujícím a vstřícném prostředí
 • vytvořit podmínky pro pocit užitečnosti, potřebnosti a důstojnosti
 • provázet při přechodu do nechráněného světa dospělých
 • pomáhat rodinám uživatelů služeb a spolupracovat s nimi při naplňování cílů

Využívané objekty a zázemí

Domov sv. Anežky - Čihovice     Vlastníkem objektu Domova sv. Anežky v Čihovicích je Pozemkový fond ČR (bývalý církevní majetek), nájemcem je občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, investor dokončení rekonstrukce. Domov sv. Anežky, o.p.s. je podnájemníkem občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou. Nájemní i podnájemní smlouva je aktuálně platná do roku 2007. V současné době je usilováno o její významné prodloužení.

Domov sv. Anežky je součástí areálu zemědělské usedlosti Dvůr Čihovice na okraji Týna nad Vltavou v těsném sousedství budovy gymnázia. Domov sv. Anežky prošel náročnou rekonstrukcí původního objektu.
V zemědělské části areálu provozuje soukromý zemědělec živočišnou výrobu (chov skotu, chov prasat, venkovní odchov jalovic, teletník), společnými prostory je konírna a prostor společenského klubu Špejchar klub (provozuje občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou), který slouží pro vnitřní potřebu i pro veřejnost v rámci různých lidových oslav a veselic, pro pořádání tradičních zvyků a hudebních či divadelních akcí. Veškeré prostory živočišné výroby jsou využívány pro potřeby Domova sv. Anežky.

Domov sv. Anežky má samostatný přístup z vnější komunikace se zahradou a odpočinkovým prostorem.

Ve sníženém přízemí objektu je umístěna chráněná tkalcovská dílna s bezbariérovým přístupem a sklad.
 V bezbariérovém přízemí objektu je umístěna vstupní hala s recepcí (chráněné místo pro vozíčkáře), kancelářské zázemí (ředitel, účetní, hospodář, sociální pracovník) o celkové ploše 80 m2, jídelna, 25 m2, společenská místnost, zázemí denního stacionáře s vlastním přístupem do zahrady, 80 m2, oddělené šatny se sociálním zázemím, toalety, výdejna jídel, příruční sklad, víceúčelová místnost (fyzioterapie, vyšetřovna, počítačová výuka, logopedie) s vlastním přístupem WC, sprchou, šatnou a čekárnou 16 m2, 1 bezbariérová ubytovací jednotka s vlastním sociálním zázemím. Z přízemí je přístup k dílnám a do zemědělské části.

Ve sníženém přízemí (připojená budova) objektu je umístěna prádelna a sušárna, truhlářská a údržbářská dílna, 280 m2, se zadním výstupem na rampu a bočními vraty na zpevněnou plochu se skladem a garážemi. Truhlářská dílna je vybavena truhlářskými stroji a pracovními stoly a přizpůsobena pro možnost účasti klientů denního stacionáře. Dílna je bezbariérově přístupná ze zemědělské části dvora.
V 1.nadzemním podlaží objektu je umístěno 9 ubytovacích jednotek, 1 kancelář, sklad prádla a úklidová komora, prozatím nevyužitý podkrovní prostor o velikosti 280 m2.

Objekt bývalé zvláštní školy - U svaté Kateřiny     Objekt bývalé zvláštní a pomocné školy v Týně nad Vltavou, ulice Ke Hradu, pojmenovaný U svaté Kateřiny, je majetkem Města Týn nad Vltavou. Domov sv. Anežky, o.p.s. je nájemcem do roku 2021. Jde o třípatrovou budovu v historické zástavbě města se zahradou a jsou v ní umístěny 3 malometrážní byty chráněného bydlení s prádelnou (3.patro), chráněná keramická dílny a arteterapeutický ateliér, prodejna (vzorkovna) výrobků chráněných dílen a prostor, který by měl po dokončení rekonstrukce sloužit pro potřeby nové chráněné dílny.

Prodejna Hluboká nad Vltavou
V dubnu 2004 byla zprovozněna prodejna výrobků chráněných dílen v Hluboké nad Vltavou. Jde o nebytový prostor o ploše 8 m2 na trase od parkoviště k zámku.

Poskytované sociální služby - centrum denních služeb
Sociální služby jsou poskytovány na základě písemné Smlouvy o poskytování sociálních služeb uživatelům (cílové skupině), účastníkům rekvalifikačních kurzů a zaměstnancům chráněných dílen s postižením. Podle typologie sociálních služeb MPSV ČR jde převážně o komplex služeb Centrum denních služeb

Základní služby:

 • poradenství (pomoc při styku s úřady, pomoc při hledání návazných sociálních služeb)
 • osobní asistence při každodenních činnostech
 • volnočasové a denní zájmové aktivity
 • tyto služby jsou poskytovány také zaměstnancům chráněných dílen s postižením

Pracovní rehabilitace :

 • prováděna v chráněných dílnách Domova sv. Anežky, ve speciálních dílnách a v prostředí malé zemědělské farmy spolupracujícího zemědělce
 • jde o zapojení uživatele do činností tkalcovské dílny, keramické dílny, truhlářské dílny, úklidu a správy objektu, při údržbě zeleně, při práci na zahradě, při práci v živočišné výrobě (koně, krávy, údržba), při zajištění kulturních a pobytových akcí a dalších činností
 • pracovní rehabilitace je zabezpečována kmenovými pracovníky, vedoucími jednotlivých dílen, kteří jsou absolventy vzdělávacího programu (akreditace MŠMT ČR) "Pracovní asistent - pracovní asistence lidem s postižením"
 • pracovní rehabilitace je prováděna na základě sjednaného individuálního plánu uživatele služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivační služby:

 • basální výuka (čtení, psaní, počty) sloužící k udržení nebo zlepšování vědomostí a dovedností
 • všeobecné bloky zaměřené na rozšiřování rozhledu, zajímavostí a informací (přírodopis, literatura, hádanky, skládačky, počítačová gramotnost, zeměpis, výuka jazyků apod.)
 • individuální nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy (nákup, hygiena, hospodaření s penězi, bydlení, organizace volného času, vaření, styk s úřady atd.)
 • kontakt se společenským prostředím (pořádání kulturních a společenských akcí v přirozeném prostředí, výletů apod.)
 • kamarád dobrovolník (přicházejí dobrovolníci jako kamarádi uživatelů)
 • tyto služby jsou poskytovány také zaměstnancům chráněných dílen s postižením

Podpůrné aktivity a terapie :

 • fyzioterapie (rehabilitace, kondiční cvičení, relaxace, sportovní aktivity), probíhá 1 x týdně
 • arteterapie (práce se dřevem, hlínou, textiliemi, barvami, kresba apod.), probíhá 1 x týdně
 • hippoterapie
 • logopedie, probíhá 1 x za 14 dní
 • tyto služby jsou poskytovány také zaměstnancům chráněných dílen s postižením

Ubytování s asistencí:

 • 10 ubytovacích jednotek s vlastním sociálním zázemím umožňuje uživatelům služeb a zaměstnancům chráněných dílen ze vzdálenějších míst pobyt v centru od pondělí do pátku
 • součástí je osobní asistence při zajištění každodenních činností (příprava stravy, hospodaření s penězi, hygiena, volný čas apod.)
 • tyto služby jsou poskytovány také zaměstnancům chráněných dílen s postižením

Chráněné bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti :

 • 3 byty vlastního chráněného bydlení v objektu U svaté Kateřiny
 • je realizována podpora při zajištění chodu domácnosti

Pracovní příprava

 • je specifickým doplňkem služeb Domova sv. Anežky orientovaným na žáky zvláštní a pomocné školy v Týně nad Vltavou (speciálních tříd základních škol), především z posledních stupňů a tříd
 • první formou služby je na základě písemné dohody mezi Domovem sv. Anežky a školou realizace pracovního vyučování žáků pracovního stupně pomocné školy v chráněných dílnách Domova sv. Anežky, tato služba probíhá 1 x týdně dopoledne během školního roku a účastní se jí 1-2 žáci
 • služba je velmi významná z pohledu vzájemného poznání možností, schopností a dovedností, které přispívají k snazšímu a citlivějšímu přechodu při předpokládaném využití služeb Domova sv. Anežky v budoucnosti

Služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy a individuálního plánu, kterým je sjednán rozsah služeb.
Služby jsou poskytovány celoročně od pondělí do pátku v denním rozsahu 7:00 - 17:00 hod., služba ubytování s asistencí je poskytována od pondělí do čtvrtka od 17:00 do 06:00 hod. Služba chráněného bydlení je poskytována podle potřeby.
Sociální služby jsou personálně zajišťovány třemi pracovníky (sociální pracovník, 2 asistenti) v úzké spolupráci s vedoucími chráněných dílen (pracovní asistenti) a externími spolupracovníky (fyzioterapeutka, pedagog výtvarné výchovy, logoped, dobrovolníci).
 V průběhu nebo po skončení služby je se souhlasem uživatele nebo jeho zákonného zástupce prováděno průběžné hodnocení a doporučovány další návazné služby, pokud je to vhodné (např.zaměstnání na primárním trhu práce, účast v rekvalifikačním kurzu atd.).
Uživatel služeb na úhradu využívaných služeb přispívá podle správní radou schváleného ceníku služeb.

Chráněné dílny

Chráněné dílny slouží pro pracovní uplatnění osob s postižením (osob se ZP). Dílny jsou pojaty jako malé výrobní jednotky s uplatněním práce a výrobků v běžném konkurenčním prostředí. Každá z chráněných dílen má svého vedoucího, který zároveň vykonává funkci pracovního asistenta pracovníkům s postižením nebo uživatelům sociální služby pracovní rehabilitace.

Chráněná truhlářská dílna

Rok vzniku dílny: 2000
Vybavení dílny:
Dílna je vybavena truhlářskými stroji (kombinovaná fréza, kombinovaná pila s předřezem, pásová pila, pásová bruska, dlabačka, okružní pila, srovnávačka, hoblovka), ručním elektrickým nářadím, mobilním odsáváním.
Činnost dílny:
Činnost dílny zahrnuje zakázkovou výrobu z masivního dřeva i laminátových desek, opravy truhlářských výrobků, montáž vyrobených produktů. Mezi vyráběné produkty patří například jednoduché geodetické kolíky, dřevěné kazety na víno či keramiku, nábytek, kancelářský nábytek, zahradní nábytek a mobiliář, bytové doplňky, exteriérové doplňky budov (podbíjení, obložení), produkty z dřevitého opadu (hobliny na podestýlku, odpadové palivové dřevo, ručně lisované topné brikety) atd. Dílna v přiměřené míře poskytuje možnost zapojení do denního provozu klientům denního stacionáře a účastníkům rekvalifikačního kurzu "Pracovně rehabilitační příprava osob znevýhodněných na trhu práce".

Evidenční počet zaměstnanců dílny se ZP:6
Z toho ZP s TZP:2
Přepočtený počet zaměstnanců se ZPS:3,4

Chráněná keramická dílna

Rok vzniku dílny:2000
Vybavení dílny:
Dílna je vybavena technologií pro výrobu keramiky litím do sádrových forem (licí lavice, retušérská pracoviště, vypalovací pec), nábytkem pro ruční úpravu výrobků, skladování a sušení a ručním nářadím.
Činnost dílny:
činnost dílny je orientována na výrobu užitkové, propagační a dárkové keramiky. Technologie výroby je lití diturvitové hmoty do sádrových forem. Nejčastějšími výrobky jsou různé typy a velikosti hrnků, džbánů, váz, konvic, talířů, podšálků a dalších doplňkových výrobků. Výroba je orientována na povrchovou úpravu výrobků logem objednatele, či jiných příležitostných motivů, část produkce jde na prodej veřejnosti prostřednictvím přímého prodeje a prodejny výrobků chráněných dílen. Dílna v přiměřené míře poskytuje možnost zapojení do denního provozu klientům denního stacionáře a účastníkům rekvalifikačního kurzu "Pracovně rehabilitační příprava osob znevýhodněných na trhu práce"

Evidenční počet zaměstnanců dílny se ZP:5
Z toho ZP s TZP:2
Přepočtený počet zaměstnanců se ZP:3,80

Chráněné pracoviště Farmáři

Rok vzniku pracoviště:2001
Vybavení pracoviště:
Pracoviště má své zázemí pro skladování strojů a nářadí v prostorech zadního dvora objektu. Pracoviště je vybaveno výkonným samochodným žacím strojem, malotraktorem s příslušenstvím, ručními travními sekačkami, křovinořezy, motorovou pilou, plotostřihem, elektrickou centrálou a ručním nářadím.
Činnost pracoviště:
Činnost pracoviště je orientována především na údržbu veřejné a soukromé zeleně (cca 13 hektarů parkových ploch), smluvní práci v živočišné výrobě soukromého zemědělce (práce při krmení zvířat, údržbě a úklidu provozních částí živočišné výroby) a práce v lesním hospodářství. Dílna v přiměřené míře poskytuje možnost zapojení do denního provozu klientům denního stacionáře a účastníkům rekvalifikačního kurzu "Pracovně rehabilitační příprava osob znevýhodněných na trhu práce".

Evidenční počet zaměstnanců pracoviště se ZP:3
Z toho ZP s TZP:1
Přepočtený počet zaměstnanců se ZP:2,875

Chráněná tkalcovská dílna

Rok vzniku dílny:2002
Vybavení dílny:
Je vybavena třemi tkalcovskými stavy, šicími stroji, doplňkovými stávky, regály a nádobami na materiál.
Činnost dílny:
Činnost dílny je orientována na výrobu tkaných předložek, koberečků, přehozů, prostírání, židlových sedáků a dalších produktů a aplikovaných výrobků (baťohy, tašky apod.). Jde o výrobu z odpadního textilu v různém barevném provedení. Dílna v přiměřené míře poskytuje možnost zapojení do denního provozu klientům denního stacionáře a účastníkům rekvalifikačního kurzu "Pracovně rehabilitační příprava osob znevýhodněných na trhu práce".

Evidenční počet zaměstnanců dílny se ZP:3
Z toho ZP s TZP:2
Přepočtený počet zaměstnanců se ZP:2,25

Sociální služby

Rok vzniku pracoviště:2000 - 2002
Činnost pracoviště:
viz.kapitola Poskytované sociální služby

Evidenční počet zaměstnanců dílny se ZP:2
Z toho ZP s TZP:0
Přepočtený počet zaměstnanců se ZP:2,0

Ostatní chráněná místa pro osoby se ZPS

Rok vzniku pracovišť:2000 - 2003
Činnost pracoviště:
úklid, výdej jídel (2 místa), doprava - řidič, prodej - prodavač, obchodní zástupce

Evidenční počet zaměstnanců dílny se ZP:5
Z toho ZP s TZP:2
Přepočtený počet zaměstnanců se ZP:4,55

Vzdělávání personálu, statut pracovního asistenta 

 Jak vyplývá z organizační struktury společnosti, každá z chráněných dílen má svého vedoucího, který zároveň vykonává funkci pracovního asistenta pracovníkům s postižením nebo uživatelům sociální služby pracovní rehabilitace. Vzhledem k omezenému výběru vzdělávacích a kvalifikačních kurzů pro pracovníky chráněných dílen zpracoval Domov sv. Anežky v rámci přeshraničního projektu Phare CBC vlastní vzdělávací program pro pracovní asistenty "Pracovní asistent - pracovní asistence lidem s postižením" ve formě rekvalifikačního kurzu dle vyhlášky č. 21/1991 Sb. ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.

Cílová skupina

Vzdělávací program "Pracovní asistent - pracovní asistence lidem s postižením" je určen pro kvalifikaci pracovníků, kteří v rámci svého pracovního zařazení vedou či spolupracují s člověkem s postižením (osobou se ZPS) a vzhledem ke své původní profesi nebo vzdělání nemají potřebné znalosti, informace a dovednosti, které jim takovou práci umožňují. Z toho vyplívá velmi široká cílová skupina a škála využití vzdělávacího programu:

 • ke zvyšování kompetence a kvalifikace současných pracovních asistentů v chráněných dílnách, či ergoterapeutických dílnách
 • k získání kvalifikace "Pracovní asistent" pro nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, kteří mají zájem pracovat v chráněných či ergoterapeutických dílnách
 • pro pracovní asistenty podporovaného zaměstnávání
 • pro lektory speciální profesní přípravy - rekvalifikačních kurzů
 • vyškolení pověřených zaměstnanců zaměstnavatele, který zaměstnává nebo chce zaměstnávat osoby se ZPS (např. u větších společnosti - pracovní asistent a poradce pro zapojení osob se ZPS)

Vstupním požadavkem pro přijetí do vzdělávacího programu je dokončené střední odborné (nebo vyšší) vzdělání účastníka kurzu.

Cíl vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je vzdělávání a kvalifikace řemeslníka, člověka z profese, na profesionála v přímé sociální práci s člověkem s postižením prostřednictvím poskytnutí souboru informací, vědomostí a dovedností nezbytných pro takovou práci. Pokud je získají, mohou být v potřebné míře zapojováni do procesu vytváření a průběhu sociální služby nebo pracovního uplatnění, dokáží správně vyhodnotit vzniklou situaci na pracovišti a přizpůsobit podmínky možnostem a aktuálnímu stavu svého spolupracovníka s postižením.

Vzdělávání - profesní příprava ve formě rekvalifikace pro osoby se ZPS

Zpracování rekvalifikačního kurzu jako nástroje pomoci
    Na základě zjištěné poptávky a potřeby vytvořili pracovníci Domova sv. Anežky další nástroj podporující pracovní rehabilitaci a pracovní uplatnění osob se ZPS se zaměřením především na absolventy zvláštních, pomocných a praktických škol po ukončení školní docházky a zůstávající v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadů práce. Vznikl rekvalifikační kurz "Pracovně rehabilitační příprava osob znevýhodněných na trhu práce":

Domov sv. Anežky získal v září 2000 pověření MŠMT ČR (čj.27 018/2000-35/335 ze dne 14.9. 2000) k provádění rekvalifikačního kurzu "Pracovně rehabilitační příprava osob znevýhodněných na trhu práce" s platností 3 roky.

Provádění rekvalifikačního kurzu v letech 2000 - 2003
Do uplynutí platnosti pověření proběhly celkem 3 běhy tohoto rekvalifikačního kurzu.
Rekvalifikačního kurzu se v letech 2000 - 2003 zúčastnilo celkem 12 účastníků:
3 absolventi pomocné školy
3 absolventi zvláštní školy
1 absolvent praktické školy
2 absolventi odborného učiliště
1 absolvent střední školy
1 účastník bez ukončeného středního vzdělání
1 účastník se základním vzděláním

Všechny účastníky kurzu spojoval pracovní nebo sociální handicap v důsledku zdravotního (mentální, kombinované) postižení, psychického onemocnění nebo sociálně závadného prostředí a vývoje.


Další vývoj účastníků kurzu:

4 absolventi kurzu jsou zaměstnáni v chráněných dílnách Domova sv. Anežky
1 absolvent kurzu je zaměstnán v chráněné dílně Rumpod-T v Týně nad Vltavou a nadále využívá sociálních služeb Domova sv. Anežky
1 absolventka kurzu je OSVČ a nadále využívá sociálních služeb Domova sv. Anežky
4 absolventi kurzu jsou uživateli sociálních služeb Domova sv. Anežky, důvodem jejich dalšího neuplatnění na trhu práce ve smyslu pracovně právního vztahu je většinou míra postižení, progrese nemoci nebo výsledek posudkového řízení, které proběhlo během jejich účasti v kurzu.
2 absolventi se vrátili do evidence úřadu práce, z toho jeden bez dokončení kurzu

Z uvedených informací vyplývá, že:

50 % účastníků kurzu našlo pracovní uplatnění, získalo pracovní smlouvu, zaměstnání a finanční příjem
34 % účastníků kurzu vzhledem k míře jejich postižení nebo vývoji nemoci nevstoupilo do pracovně právního vztahu, ale v kritické době po ukončení školní docházky a evidence úřadu práce jim byla poskytnuta možnost pravidelného docházení do specializovaného centra, pravidelná pracovní a sociální rehabilitace a poradenství, které pokračuje i po ukončení kurzu.
16 % účastníků kurzu zůstává nadále v evidenci úřadu práce (nebo bylo sankčně vyřazeno)

Rekvalifikační kurz se jednoznačně osvědčil jako účinný nástroj individuální pomoci lidem s postižením, především pak absolventům zvláštních, pomocných a praktických škol.
Kurz má obrovský význam především v době po ukončení školní docházky, kdy je potřeba minimalizovat izolaci osob s postižením v domácím prostředí a zamezit tak ztrátě jejich stávajících schopností a dovedností, poskytnout čas a prostor pro dozrávání mladých lidí s postižením a dořešení posudkového řízení (částečná nebo plná invalidita), a poskytnout akceptující a relativně chráněné prostředí jako azyl při orientaci v nových podmínkách a startovní čáru pro další vývoj pracovního uplatnění a zaměstnání.

Zpracování nové verze rekvalifikačního kurzu

Během trvání pověření získal organizátor kurzu zkušenosti s výběrem účastníků kurzu a organizací spolupráce s návaznými sociálními službami (podporované zaměstnávání). Ze strany úřadu práce i ze strany rodičů případných účastníků kurzu trvá poptávka po podobné formě profesní přípravy. Na počátku roku 2004 byla proto zpracována nová metodika kurzu s názvem "Pracovně rehabilitační příprava osob se zdravotním postižením", která vychází z následujících zkušeností a doporučení:

 • osnova a náplň kurzu je zjednodušena a zaměřena více na pracovní návyky a sociální dovednosti; je minimalizováno příliš odborné zaměření kurzu
 • je zachován princip dvou částí kurzu, přičemž po první etapě bude přizvána ke spolupráci specializovaná agentura podporovaného zaměstnávání tak, aby měla dostatek času při přípravu návazných kroků po ukončení kurzu; to by mělo umožnit účastníkům kurzu větší šancí uplatnění na trhu
 • organizace kurzu bude uspořádána tak, aby jej bylo možné zahájit kdykoliv během roku bez ohledu na počet účastníků; bude tak možné uplatnit praxi průběžného vstupu do kurzu, individuálního přístupu a pružnosti využití tohoto nástroje pomoci

Sekundární cíle :

 • minimalizovat izolaci osob s postižením po ukončení školní docházky v domácím prostředí a zamezit tak ztrátě jejich stávajících schopností a dovedností
 • poskytnout čas a prostor pro dozrávání mladých lidí s postižením po ukončení školní docházky a dořešení posudkového řízení (částečná nebo plná invalidita)
 • poskytnout akceptující a relativně chráněné prostředí jako azyl při orientaci v nových podmínkách a startovní čáru pro další vývoj pracovního uplatnění a zaměstnání

Pracovní činnosti:

Absolvování pracovně rehabilitační přípravy vede k získání znalostí, zkušeností a předpokladů pro výkon práce v těchto pracovních zařazeních:

 • pomocný pracovník v keramické dílně
 • pomocný pracovník v truhlářské dílně
 • pomocný pracovník při provádění údržby zeleně
 • pomocný pracovník při provádění úklidových prácí a správě objektu
 • pracovník tkalcovské dílny

Přehled hospodaření a financování

Využívané zdroje

Financování provozu Domova sv. Anežky je vícezdrojové. Pro financování sociálních služeb a chráněných dílen je také charakteristická různost využívaných zdrojů.

Využívané zdroje pro financování sociálních služeb (provozní, investiční):

 • platby uživatelů služeb
 • státní dotace na poskytování sociálních služeb (Krajský úřad Jihočeského kraje)
 • příspěvky úřadu práce na mzdové náklady pracovníků poskytujících sociální služby (veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa)
 • státní příspěvek podle zákona o zaměstnanosti na zaměstnávání pracovníků se ZP (tento příspěvek je využit jen díky celkovému podílu zaměstnanců se ZP přesahujícím 50 %)
 • grantová schémata Jihočeského kraje
 • nadační příspěvky (účelově vázané prostředky na realizaci dílčích projektů)
 • sponzorské prostředky, finanční dary, materiální dary
 • využití výnosů chráněných dílen a dalších doplňkových činností (provádění rekvalifikace,zajištění vzdělávacích akcí a seminářů apod.)

Z uvedeného přehledu je patrné propojení státních dotací na poskytování sociálních služeb a příspěvky v oblasti zaměstnávání osob se ZP, které v oblasti poskytování služeb pracují. To má nesporně své výhody. Jednou z nich je menší závislost na státní dotaci, levnější sociální službu a rozložení reálných příjmů do různých období kalendářního roku.

Využívané zdroje pro financování chráněných dílen (provozní, investiční):

 • výnosy z prodeje výrobků a služeb
 • státní příspěvek podle zákona o zaměstnanosti na zaměstnávání pracovníků se ZP určených pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se ZP
 • příspěvek úřadu práce na částečnou úhradu provozních nákladů chráněných míst
 • příspěvky úřadu práce na mzdové náklady (veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa)
 • dotace na obnovu a pořízení investic podnikatelským subjektům zaměstnávajícím více než 50 % pracovníků se ZP (MPSV ČR)
 • využití výnosů dalších doplňkových činností (provádění rekvalifikace, zajištění vzdělávacích akcí a seminářů apod.)
 • nadační příspěvky (účelově vázané prostředky na realizaci dílčích projektů)
 • sponzorské prostředky, finanční dary, materiální dary

V oblasti chráněných dílen je jednoznačně nejdůležitější neustále zvyšovat podíl vlastních výnosů z prodeje výrobků a služeb, což znamená důsledné zajištění odbytu, kvalitní organizaci práce dílen a kvalitní podnikatelský záměr. I v tomto případě platí, že důležité je rozložení reálných příjmů do všech časových oblastí kalendářního roku.

V posledních několika letech a nyní tím více, se mezi možné zdroje financování řadí i granty z fondů Evropské Unie. Jde například o Evropský sociální fond, fond malých příhraničních projektů Phare CBC a další, většinou implemetovaných a realizovaných podle jednotných operačních dokumentů (např. OPRLZ - operační program rozvoje lidských zdrojů, SROP - společný regionální operační program, akční programy rozvoje jednotlivých krajů apod.). Malé organizace jsou však při jejich využití limitovány velikostí projektu (jsou podporovány většinou větší a finančně náročnější projekty), jeho inovativností (projekt by měl vždy přinést něco nového), personální a finanční schopností projekt realizovat (bývá nutná větší finanční rezerva).

Přehled výnosů a nákladů společnosti v letech 2000 - 2004
Přehled výnosů a nákladů společnosti v letech 2000 - 2004, struktura zdrojů a jejich procentuelní podíl na výnosech (v tisících Kč a procentech)

Hlavní směry spolupráce Domova sv. Anežky

Domov sv. Anežky - o.s. Pomoc Týn nad Vltavou a Farma Dvůr Čihovice
Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou je iniciátorem vzniku Domova sv. Anežky, investorem rekonstrukce a zakladatelem obecně prospěšné společnosti. I nadále působí v Čihovicích, především jako provozovatel Špejchar klubu a investor dokončování rekonstrukce. Své úsilí věnuje také dalšímu pokračování a rozvoji obnovy Čihovic a realizaci návazných projektů ve spolupráci s Domovem sv. Anežky a Farmou Dvůr Čihovice. PASTEVNÍ AREÁL (obnova pastevních areálů v Čihovicích pro ovce, kozy a krávy), SEJDEME SE NA NÁVSI V ČIHOVICÍCH (vybavení mobiliářem a vytváření podmínek pro zvýšení návštěvnosti lokality, SAFARI (snaha o vybudování místa pro soustředění malých hospodářských i exotických zvířat a zemědělského muzea v plenéru), PROVOZ HIPPOTERAPIE (rozvoj hippoterapeutických aktivit), TRADICE (pořádání lidových veselic, obnova tradic, dožínky, stavění máje, Mikuláš atd.).

Domov sv. Anežky - Město Týn nad Vltavou
Město se podílí na správě společnosti (zástupce v dozorčí a správní radě) poskytuje zakázky pro chráněné dílny (údržba zeleně, vybavení mobiliářem, údržba dětských hřišť, sociální služby), spolupracuje při rozvoji sociálních služeb (chráněné bydlení U svaté Kateřiny, zavádění komunitního plánování sociálních služeb), při propagaci a šíření dobrého jména společnosti.

Domov sv. Anežky - Mikroregion Vltavotýnsko
Spolupráce probíhá především po linii rozvoje sociálních služeb (dotazníkový průzkum mezi seniory, společné zahraniční stáže, aktivizační programy pro osoby s postižením z venkovských obcí mikroregionu, spolupráce při zavádění komunitního plánování). Mikroregion přináší také zakázky chráněným dílnám (mobiliář) a spolupracuje při využívání dalších finančních zdrojů pro rozvojové projekty (POV, LEADER).

Domov sv. Anežky - Zdravotně sociální fakulta JU, vyšší odborné školy
Domov sv. Anežky je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity, spolupracuje s ní při realizaci dílčích projektů a výzkumných úkolů. V Domově sv. Anežky jsou realizovány také studentské praxe VOŠ sociální Prachatice a VOŠ Volyně.

Domov sv. Anežky - obchodní partneři
Úzká spolupráce s obchodními partnery je základním předpokladem pro odbyt výrobků a služeb chráněných dílen, reklamu, sponzorské dary, pomoc při zpracování projektů, a poskytování náhradního plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Tuto část spolupráce má na starosti obchodní zástupce společnosti.

Domov sv. Anežky - Rakousko
Od roku 2000 úspěšně rozvíjíme spolupráci s rakouskými partnery. Spolupráce s Limes, RadVit a MühlenHof v posledních letech se orientuje především na výměna zkušeností, semináře, výuku němčiny a přípravu společného přeshraničního cyklo projektu Grenzen-über-Tretten.

Domov sv. Anežky - Francie
Spolupráce s francouzským centrem C.A.T. Pech de Gourbiere Rocamadour trvá již od roku 1998. Spolupráce probíhá formou výměnných pobytů, předávání zkušeností a v poslední době i zakázkami od francouzských chráněných dílen.

Závěr

Obsáhlá analýza provozu Domova sv. Anežky nám představuje ucelenou koncepci modelu centra sociálních služeb lidem s postižením s popisem všech oblastí důležitých pro funkčnost takového zařízení.

Centrum poskytuje sociální služby, organizuje vzdělávání a provozuje chráněné dílny v prostředí mikroregionu (spádového území) s centrálním městem Týn nad Vltavou s celkovým počtem obyvatel 13,5 tisíce. To odpovídá představám o přiblížení služeb jejich uživatelům a posilování významu přirozených území pověřených obcí III.stupně při koncipování rozvoje sociálních služeb. Kapacita Domova sv. Anežky je modelem pro malá komunitní centra, kde fungují úzké sociální kontakty s přesahem do běžného života a života obce.

Domov sv. Anežky pokrývá svými službami nejčastější potřeby lidí s postižením, tj. pracovní uplatnění, vzdělávání, denní aktivity, poradenství a podpora při udržení nebo zvyšování sebeobsluhy, soběstačnosti a sociálních dovedností. Koncepce centra přitom umožňuje reagovat pružně a individuálně podle aktuální potřeby, jednotlivé komplexy služeb propojovat nebo kombinovat, případně umožnit jejich postupné využívání na základě vývoje uživatele.

Pojetí služeb a jejich organizace odpovídají obecným principům sociálních služeb a služeb zaměstnanosti pro osoby s postižením, které by měly jedinci s postižením umožňovat žít v normálním prostředí tj. v podmínkách, které určují komunitu, mít příležitost k informovanému a skutečnému rozhodování a to jak na každodenní úrovni, tak na úrovni závažných životních rozhodnutí, mít příležitost rozvíjet kompetence potřebné pro vykonávání funkčních a smysluplných činností, být respektován a mít pozitivně hodnocenou sociální roli, účastnit se života komunity prostřednictvím sítě sociálních vztahů.

Hospodaření společnosti vykazuje neustálý růst nákladů i výnosů v závislosti na zvyšování počtu zaměstnanců se ZP i uživatelů služeb. Předložená analýza prokazuje schopnost generování vlastních finančních prostředků z prodeje výrobků a služeb chráněných dílen, které je předpokladem ekonomické životaschopnosti. Přehled využívaných zdrojů ukazuje dobrou orientaci managementu centra v dostupných dotačních programech a mnohost jednotlivých zdrojů. Ty se vhodně doplňují. Finanční analýza potvrzuje přijatelný legislativní rámec umožňující při dobré organizaci a koncepci finanční životaschopnost podobných zařízení. Lze říci, že životaschopnost centra je závislá na schopnosti prodeje výrobků a služeb chráněných dílen, což je důležitým principem při koncipování zaměření výroby nebo služeb.

Dne 21.6.2005 přednesl Mgr.Jan Šesták,
ředitel Domova sv. Anežky, o.p.s.

_________________________________________________________________________


Mikroregion Vltavotýnsko, spolupráce s Čihovicemi

Mgr.Jan Dudlíček

Vymezení mikroregionu Vltava

Mikroregion Vltava je přirozená spádová oblast s centrálním městem Týn nad Vltavou. Nachází se v severní části okresu České Budějovice. Tvoří jej celkem 14 obcí, k nimž náleží 52 místních částí. Jedná se o obce: Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice a Žimutice. Je potřeba dodat, že celá tato oblast je spravována městem Týn nad Vltavou jako obcí stupně III. pověřenou výkonem státní správy. Žije zde 7,5 % obyvatel okresu České Budějovice na 15,36 % jeho rozlohy. Mikroregion zaujímá rozlohu 249,82 km2 a žije zde 13 397 obyvatel, tj. hustota osídlení 53,6 obyv./km2.

Počátky spolupráce Sdružení měst a obcí Vltava s Domovem Sv.Anežky

"Sdružení měst a obcí Vltava" vzniklo jako vyústění snahy obcí řešit některé problémy společnou cestou. Můžeme vyjmenovat například tyto oblasti: všeobecná ochrana životního prostředí, společný postup při dosahování ekologické stability a trvalé obyvatelnosti zájmového území, koordinace investičních akcí, obecních územních plánů a činnosti místních samospráv, správa majetku sdružení, propagace sdružení a jeho zájmového území. V minulých letech se již podařilo některé společné akce realizovat. Jednalo se především o vybavení obcí výpočetní technikou a veřejným připojením k Internetu. K již zavedeným činnostem patří poradenství pro mikroregion: pomoc obcím v podávání přihlášek do Programu obnovy vesnice a následně s žádostmi o dotační tituly z POV, PHARE CBC, integrovanými projekty a také při kontrole použití účelových prostředků. Dalším společným projektem bylo vydání "Cykloprůvodce Vltavotýnskem". Tento průvodce přispěl propagaci Vltavotýnska jako celku, pomohl vytvořit systém cyklistických stezek s následným vyznačením v terénu a návazností na okolní mikroregiony a v neposlední řadě prověřil a vylepšil komunikaci mezi starosty, zastupitelstvy a zdůraznil, že se jedná o ucelenou oblast, která má zájem pracovat společně na svém rozvoji. V roce 2001 bylo následně vyznačeno takřka 200 km cyklotras a v roce 2002 se je podařilo vybavit mobiliářem - tento mobiliář dodal Domov Sv.Anežky o.p.s.

Sdružení aktivně spolupracuje s Domovem sv. Anežky v Týně nad Vltavou. Od roku 2000 do roku 2002 se podařilo vytvořit a provozovat Vzdělávací a školící středisko pro rozvoj Vltavotýnska. Jeho činnost se zaměřuje především na oblast demografickou, sociálně zdravotní péči a zapojování tělesně a duševně postižených spoluobčanů do běžného života. Nezanedbatelná je i jeho pomoc při prezentaci Vltavotýnska ve sdělovacích prostředcích. V letech 2000 a 2001 zpracovalo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy pro Sdružení měst a obcí Vltava strategický a rozvojový plán mikroregionu - ROZVOJ VLTAVOTÝNSKA. Také na tomto projektu se významnou měrou podílel Domov Sv.Anežky.

V roce 2002 se podařilo s pomocí grantu z programu PHARE CBC založit a uvést v činnost Informační centrum mikroregionu v Týně nad Vltavou. I zde byla významná pomoc a poradenská činnost Domova Sv.Anežky. V roce 2003 se, kromě jiných podařených projektů, zapojilo Sdružení i do programu LEADER + ve spolupráci s POV a jsou v realizaci čtyři akce na zlepšení života obyvatel venkova - oprava venkovských škol, oprava a vybavení dětských hřišť, spolupráce na činnosti Domova Sv.Anežky v oblasti Aktivizace znevýhodněných obyvatel venkova a informační a školící středisko dětí a mládeže v knihovně v Hartmanicích. Z hlediska finančního objemu bylo Sdružení nejúspěšnějším žadatelem v ČR.

Program Aktivizace znevýhodněných obyvatel venkova pokračoval i v letech 2004 a 2005.
Po celou dobou spolupráce poskytuje Domov Sv.Anežky jakýsi "azyl" pro jednání Sdružení měst a obcí Vltava, neboť se jedná o jakousi "neutrální půdu" pro uvedená jednání.
Protože se na těchto projektech projevila snaha obcí a Domova Sv.Anežky řešit některé věci společně, jeví se i do budoucna dobrovolná spolupráce jako nadějná.

Dne 21.6.2005 přednesl
Mgr.Jan Dudlíček, jednatel Sdružení měst a obcí Vltava

__________________________________________________________________________

Leader ČR a Pro Odpad, návazné projekty

Jiří Netík ml.

Občanské sdružení PRO-ODPAD bylo založeno v roce 2003 v Týně nad Vltavou. Hlavními důvody pro založení a následnými cíli sdružení bylo a je analyzovat a přispět k řešení otázky odpadové hospodářství v mikroregionu Vltavotýnsko s možným rozšířením na celý Jihočeský kraj.
Hlavním cílem sdružení při založení bylo vybudovat v centru jižních Čech zařízení pro zpracování biodegradabilních odpadů - průmyslovou kompostárnu. Toho se podařilo dosáhnout již v polovině minulého roku a to v prostorách nevyužitých zemědělských budov a staveb. Tím došlo k využití tohoto areálu. Kompostárna o kapacitě 7000 t ročně je v Jarošovicích provozu od června 2004.
Momentálně se sdružení soustřeďuje na řešení optimalizace provozu kompostárny, správné hygienizace a co možná nejefektnějšího využití bioodpadů. Proto se v současnosti os soustřeďuje na stěžejní projekt "Technologické zabezpečení na kompostárně Jarošovice."

Mimo tuto činnost je součástí činnosti sdružení podpora jiných organizací a firem zabývajících se podobnou tématikou a spolupráce s nimi.
Mezi aktivity os patří i snaha zaměstnat osoby znevýhodněné na trhu práce ve vybudovaných provozech. Tyto cíle vyplývají ze stanov sdružení.

Během své krátké existence sdružení navázalo spolupráci s obcemi v mikroregionu prostřednictvím Sdružení měst a obcí Vltava, podílelo se spolu s Místní Akční Skupinou Vltava na zpracování a celkové koncepci projektů v rámci programů Leader a Leader +. Díky prvnímu programu se podařilo získat finanční podporu na drtič, který je momentálně využíván v regionu místními firmami pro efektivní zpracování odpadů, které dříve končily na skládkách nevyužity. V rámci projektu Leader + byla zpracována celková koncepce nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu. Koncepce však nebyla podpořena. Dalšími subjekty s nimiž spolupracujeme jsou například: z místních institucí spolupracuje sdružení s již zmíněným Sdružením měst a obcí Vltava, ze soukromého sektoru s místní odpadářskou firmou Rumpold-T s.r.o., s Ing. Fr. Koberou z Vltavotýnské tep. a.s., která má na starost provoz místní ČOV, s MÚ odd. hosp. správy.

Intenzivně se řeší informační kampaň pro region zaměřenou na nakládání s BRO a BRKO s důrazem na kompostování. Kampaň je již zpracována a její částečné dofinancování je v jednání s OS Ekodomov a CZ BIOM.

Výňatek ze stanov OS PRO-ODPAD:
Posláním sdružení je analyzovat a následně přispět k řešení otázky odpadového hospodářství v mikroregionu Vltavotýnsko, Jihočeském kraji a České republice. Sdružení je nezávislé, nepolitické, nestátní společenství vzniklé v souladu se zákonem č.83/1990 Sb.
Sdružení je právnickou osobou, jeho právnická subjektivita vzniká dnem registrace stanov sdružení příslušným orgánem státní správy.
Cílem sdružení je v dlouhodobé perspektivě vybudovat v centru jižních Čech odpovídající zařízení pro zpracování biodegradabilních odpadů - průmyslovou kompostárnu.
Cílem sdružení jeho činnosti je zejména:

 • využití bývalého zemědělského areálu u obce Jarošovice - Týn nad Vltavou (bývalá výkrmna býků se silážní jámou) jako sběrného dvora a průmyslové kompostárny (zpracování biodegradabilních odpadů), jeho rekonstrukce a vybavení
 • vyvíjení osvětové a poradenské činnosti v otázkách separace a zpracování odpadu v mikroregionu Vltavotýnsko ve prospěch obcí (sdružení měst a obcí Vltava), zemědělských a ostatních subjektů
 • podpora jiných organizací a firem zabývající se podobnou tématikou a spolupráce s nimi
 • zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce ve vybudovaných provozech

PRO-ODPAD zpracoval a podal žádost o podporu při následujících projektech a vyhlášených grantových titulech:

 • Podzim 2003 - Informační kampaň o nakládání BRO v mikroregionu Vltavotýnsko. Podáno u Jihočeského kraje v rámci jeho grantových programů.
 • Jaro 2004 - Zahájení spolupráce na řešení problému bro v mikroregionu Vltavotýnsko. Podáno u Nadace Partnerství. Projekt byl zaměřen na proškolení pověřených pracovníků místní infrastruktury a soukromé sféry, jichž se problematika týká, součástí kampaně jsou přednášky pro školy a veřejnost.
 • Jaro 2004 - Podána žádost na podporu nákupu drtiče v rámci dotace získané regionem v programu Leader Mze. Získaná finanční podpora umožnila nákup stroje využívaného pro zpracování odpadů.
 • Podzim 2004 - "Kam s ním?" spolupráce na řešení problému BRO v mikroregionu Vltavotýnsko. Podáno u Nadace Partnerství. Projekt se zaměřuje na celkovou koncepci separace BRO v regionu a efektivní využití bioodpadu.
 • Podzim 2004 - Informační kampaň o nakládání s BRO a kompostování v mikroregionu Vltavotýnsko. Podáno u Mžp. Projekt získal 73,5 bodu.
 • Podzim 2004 - Spolupráce na celkové koncepci nakládání s BRO v regionu v rámci projektu podávaného MAS Vltava na Leader +
 • Jaro 2005 - úspěšně podán projekt "Technologické dovybavení kompostárny Jarošovice" v rámci Operačního Programu Infrastruktura u SFŽP, v souč. době v realizaci.
 • Léto 2005 - projekt "Společně na BIOODPAD" v rámci Phare CBC, Grantové schéma pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. V rámci tohoto projektu jsme navázali spolupráci s rakouskou kompostářskou unií KGVÖ.

V současnosti se naše OS PRO-ODPAD zabývá následujícími aktivitami:

 • Kontrola provozu Kompostárny Jarošovice
 • Realizace projektu "Technologické dovybavení kompostárny Jarošovice" v rámci Operačního Programu Infrastruktura a SFŽP ČR
 • Analýza komunálního odpadu v Týně nad Vltavou - rozbor hmotnostních a objemových podílů jednotlivých složek komunálního odpadu se zaměřením na recyklovatelné položky a bioodpad, ve spolupráci s místní odpadářškou firmou Rumpold-T s.r.o.
 • Zajištění odborné praxe - studentka SOŠ pro Ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí, součástí je vedení maturitní práce.
 • Zajištění odborné praxe - student VŠZe Praha Suchdol, 5 týdenní odborná praxe, s návazností na Bakalářskou práci se zaměřením na využití kompostování v rámci zemědělství
 • Řešeni logistického zajištění sběru a svozu bioodpadu v mikroregionu Vltavotýnsko - projekt zaměřený na vybavení oblasti svozovými kontejnery na vysokoobjemový bioodpad a biomasu. Ve spolupráci s Rumpold-T s.r.o.
 • Prezentace činnosti OS PRO-ODPAD - vytvoření vlastních internetových stránek o aktivitách sdružení a provozu kompostárny
 • Spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc v rámci polního pokusu vlivu aplikace kompostu na zemědělskou půdu (enzymatické analýzy) v rámci doktorského projektu studentky UP Olomouc na katedře ekologie
 • Průběžná spolupráce s CZ Biom, Ekodomov. Informační středisko města Týn nad Vltavou
 • Řešení problematiky hygienizace problematických bioodpadů

Dne 21.6.2005 přednesl
Jiří Netík ml., člen sdružení PRO-ODPAD

_________________________________________________________________________

Komunitní plánování sociálních služeb, odstraňování bariér

Mgr.Jana Kučerová

Co je komunitní plánování sociálních služeb ?

 Komunitní plánování je v České republice zaváděno Ministerstvem práce a sociálních věcí podle britských zkušeností již od roku 1999. Do současné doby bylo v procesu komunitního plánování postupně zapojeno několik desítek měst téměř ve všech krajích ČR. Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) však bylo na různých místech prováděno různým způsobem a odlišnými metodami, tudíž i s různými výsledky a v rozdílné kvalitě. Z těchto důvodu a na základě připravovaného zákona o sociálních službách vypsalo MPSV veřejnou zakázku, která má dosavadní procesy sjednotit, vytvořit ucelený systém vzdělávání a poskytnout dlouhodobou podporu v KPSS.

Komunitní plánování sociálních služeb je plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni. KPSS zajišťuje efektivní fungování sociálních služeb a umožňuje účelně využívat finančních prostředků. To konkrétně znamená, že služby jsou dostupné, jsou na kvalitativně vyšší úrovni, reagují na aktuální potřeby uživatelů, jsou transparentní, finanční prostředky jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné apod.

Hlavním charakteristickým znakem komunitního plánování je důraz kladený na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na partnerství, dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Komunitního plánování sociálních služeb se účastní zejména obec nebo kraj, jako zadavatelé služby a dále poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost.

Historie projektu KP v Týně nad Vltavou

V létě roku 2002 jsme se prostřednictvím pracovní skupiny MPSV dozvěděli o chystaném pilotním programu zavádění komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KP). Představitelé Domova sv. Anežky, o.p.s., jako iniciátoři KP v Týně nad Vltavou projednali případnou účast města v připravovaném výcviku. Z jednání vyplynula podpora aktivit zapojujících obyvatele do plánování sociálních služeb.
Na základě výzvy ministerstva jsme podali přihlášku do výcviku v KP a byli vybráni mezi šest pilotních měst. Výcviku se, se souhlasem Rady města, zúčastnila "triáda" v tomto složení: Mgr. Jana Kučerová, zástupce zadavatele, pracovnice Informačního centra mikroregionu (vzniklo v roce 2002 jako výsledek projektu příhraniční spolupráce v rámci programu Phare CBC); Jan Šesták, zástupce poskytovatelů, ředitel obecně prospěšné společnosti Domov sv. Anežky; Božena Poláčková, důchodkyně, zástupce uživatelů. Výcvik MPSV byl v lednu 2003 zakončen zkouškou.
Pro rok 2003 jsme zpracovali projekt, který nese název "Odstraňování bariér v Týně nad Vltavou" a stanovili jsme si následující cíle:

 • zahájit proces komunitního plánování sociálních služeb
 • seznámit obyvatele mikroregionu, politické představitele, výkonné úředníky samosprávy, cílové skupiny a veřejnost s principy, metodou a přínosy komunitního plánování
 • vytvořit struktury a mechanismy pro další pokračování a využívání komunitního plánování v Týně nad Vltavou
 • metodou komunitního plánování zpracovat Plán odstraňování bariér v Týně nad Vltavou Odůvodnění cílů lze shrnout do těchto bodů:
  • odstraňování bariér je součástí Akčního plánu Strategického a rozvojového plánu Rozvoje Vltavotýnska v prioritní oblasti Lidské zdroje
  • subjektivně jde o významný problém v Týně nad Vltavou, který se dotýká velké skupiny obyvatel (uživatelů), a tím vytváří prostor pro jejich zapojení
  • na tomto modelovém příkladu lze veřejnosti i představitelům města dobře vysvětlit principy a průběh komunitního plánování
  • odstranění bariér je předpokladem pro dostupnost služeb (sociálních i jiných)

Následně byl zpracován harmonogram činností i s předpokládanými výsledky, který byl předložen Radě města. Ta návrh schválila a garanci projektu svěřila obecně prospěšné společnosti Domov sv. Anežky, o.p.s., v souladu s metodikou podpory inovativních projektů MPSV ČR. Podpora projektu byla vyjádřena i zastupitelstvem města ve formě jednomyslně schváleného usnesení.

V rámci projektu proběhly v roce 2003 následující aktivity:

 • informování veřejnosti o komunitním plánování a sociálních službách
 • Anketa Bariéry a sociální služby v Týně nad Vltavou
 • Dětská literární a výtvarná soutěž na téma "Bariéry" ve spolupráci s MěDDM
 • Akce "Vozíčkář na zkušené"
 • vyjednávání o způsobu odstranění zjištěných bariér
 • přehled poskytovatelů sociálních služeb ve městě

Údaje o pokračování aktivit v roce 2004

Garant projektu:  Domov sv. Anežky,o.p.s.
Realizátoři projektu: Mgr.Jan Šesták, Domov sv. Anežky, o.p.s., 
Mgr.Jana Kučerová, Informační centrum,   Božena Poláčková
Tématické oblasti : Problematika drog v Týně nad Vltavou, Sociální služby poskytované seniorům, Potřebnost sociálního a krizového bydlení, Realizace vyjednaných opatření projektu "Odstraňování bariér v Týně nad Vltavou" a aktualizace jeho výsledků

Spolupracovníci:

Městský úřad v Týně nad Vltavou, Město Týn nad Vltavou, Krajský úřad Jihočeského kraje, Městský dům dětí a mládeže, Farní Charita Týn nad Vltavou, Pečovatelská služba, o.s. Prevent, Kontaktní centrum Háječek, Základní školy v Týně nad Vltavou, Praktičtí lékaři pro děti a dorost v Týně nad Vltavou, Gymnázium Týn nad Vltavou, Ateliér Kobera, Obyvatelé domů s pečovatelskou službou, ČEZ, a.s., Nadace Duhová energie, M&K studio

Financování projektu:

MPSV ČR - 60 %, Krajský úřad Jihočeského kraje - 23 %, Domov sv. Anežky, o.p.s. - 11 %, Město Týn nad Vltavou - 6 %

Problematika drog v Týně nad Vltavou

 • Při mapování protidrogové prevence v Týně nad Vltavou byli osloveni metodici prevence sociálně patologických jevů na místních školách a následně zaznamenány jejich podněty pro celkové zkvalitnění této prevence.
 • Byly vytvořeny internetové stránky Komunitního plánování sociálních služeb 2004 (http://web.telecom.cz/domovsvateanezky/plan/plan.htm ), kde byly zveřejněny informace o projektech KP. Tato internetová stránka sloužila jako informační zdroj o KP, bylo ji možné využít k zasílání diskusních příspěvků a byl zde zveřejněn Adresář protidrogové prevence - seznam osob a zařízení řešících protidrogovou prevenci. Na webových stránkách města Týn nad Vltavou www.tnv.cz probíhala v sekci Diskuzní skupiny diskuze na téma "Drogy v Týně nad Vltavou", jednotliví přispěvovatelé se vyjadřovali k možnému ohrožení návykovými látkami dětí a mládeže ve městě.
 • Dne 25.3.2004 proběhlo setkání k tématu "Protidrogová prevence v Týně nad Vltavou a okolí" na Farní charitě v Týně nad Vltavou, kterého se zúčastnili metodici prevence sociálně patologických jevů z místních škol, ředitelka Farní charity, okresní metodik prevence sociálně patologických jevů, protidrogový koordinátor města, zástupci Jihočeského streetworku.
 • V květnu 2004 proběhlo na základě zadání Informačního centra šetření studentky gymnázia, která se dotazovala svých vrstevníků na jejich zájem o volnočasové aktivity v našem městě. Výsledkem byl také přehled chybějících podmínek pro rozvoj dalších zájmových činností mládeže ve městě.
 • Formou ankety byla zjišťována informovanost rodičovské veřejnosti o možnostech předcházení užívání drog jejich dětmi i jejich povědomí o zařízeních zajišťujících protidrogovou prevenci.
 • V říjnu 2004 byla realizována literární a výtvarná soutěž - "Volný čas a zdravý život", kterou organizoval MěDDM v Týně nad Vltavou ve spolupráci s Informačním centrem a Domovem sv. Anežky. Do organizace soutěže byli zapojeni vedoucí zájmových kroužků MěDDM a pedagogové gymnázia Týn nad Vltavou. Vyhlášení výsledků proběhlo při vernisáži výstavy Domova sv. Anežky v Městském muzeu v Týně nad Vltavou 12.11.2004, úspěšné práce byly vystaveny v Městském muzeu a v MěDDM.
 • V listopadu proběhl také průzkum mezi školními dětmi (6.-7. třídy ZŠ) na téma využití volného času

Sociální služby poskytované seniorům

 • Byl proveden dotazníkový průzkum mezi seniory (obyvatelé DsPS, samostatně žijící senioři, celkem 51 dotázaných) v Týně nad Vltavou (výsledky uvedeny v příloze)
 • Na provedení a vyhodnocení anketního průzkumu se podílela Farní Charita v Týně nad Vltavou a studenti Gymnázia v Týně nad Vltavou
 • Byla rozpracována demografická analýza obyvatelstva města a poskytovaných služeb a možností budování nových bytů s pečovatelskou službou (definice sociálního bydlení, možné umístění a finanční zdroje v příloze) Potřebnost sociálního a krizového bydlení
 • Byla rozpracována analýza žadatelů o sociální nebo krizové bydlení, možností umístění bytů pro sociální a krizové bydlení a možných finančních zdrojů pro investice do sociálního a krizového bydlení (definice sociálního bydlení, možné umístění a finanční zdroje uvedeny v příloze)

Realizace vyjednaných opatření projektu "Odstraňování bariér v Týně nad Vltavou" a aktualizace jeho výsledků

 • Byl dokončen a distribuován informačně vzdělávací videofilm "Vozíčkář na zkušené"
 • MěDDM ve spolupráci s Domovem sv. Anežky, Farní charitou a Infocentrem uspořádal soutěžní den s názvem "ŽIVOT JE HRA, aneb jak se žije s handicapem". Děti si vyzkoušely formou hry: jízdu na invalidním vozíku, malování bez pomoci rukou, pohyb bez pomoci nohou, hod na cíl se zakrytým okem, chůzi se slepeckou holí apod.
 • Ve spolupráci s odborem hospodářské správy MěÚ v Týně nad Vltavou byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci bezbariérové trasy o délce 1435 m z Čihovic na Malou Stranu v Týně nad Vltavou o délce 1435 metrů. (Sídlo Domova sv. Anežky o.p.s. (budova na stp.č.3338) Gymnázium Týn nad Vltavou (budova na stp.č.149) ul. Havlíčkova nádražní budova ČSAD Jihotrans, a.s. nákupní centrum (LIDL, Pennymarket, Tempo SD Jednota) ul. Orlická Česká pojišťovna a.s., Česká pošta s.p., GE Capital Bank a.s. Soukromé zdravotnické zařízení - praktický lékař, pediatr, lékárna) Projekt byl předložen se žádostí o financování v roce 2005 z SFDI v rámci programu MOBILITY. Projekt zahrnuje bezbariérovou dostupnost objektů budovy a areálu autodopravce ČSAD Jihotrans, a.s., nákupního centra (LIDL, Penny market, Tempo SD Jednota, Česká pojišťovna, a.s., Česká pošta s.p., GE Capital Bank, a.s., Malostranská lékárna, Nestátní zdravotnické zařízení (MUDr. Hájíčková, MUDr. Luňáčková), Domov sv. Anežky.
 • Na základě výsledků projektu Odstraňování bariér v Týně nad Vltavou" z roku 2003 byly provedeny stavební úpravy a opravy komunikací (Okolí autobusového nádraží - chodníky, ulička Úzká, ulice Na Trubách, Hlinecké sídliště - asfaltové povrchy a bezbariérové přechody u Společenského domu, Nábřeží 5. května, ulice Pivovarská, bezbariérový přístup výtahem do chráněného bydlení U svaté Kateřiny). Na tyto úpravy významně přispěla Nadace Duhová energie.

Plán práce pro rok 2005

 • Garantem KP se stává město
 • Pokračování v rozpracovaných tématech: - problematika seniorů, dětí a mládeže, etnických menšin, projekty na odstraňování bariér ve městě
 • Příprava celkového komunitního plánu
 • Koordinace pracovních skupin pro jednotlivé tématické oblasti

Příklady realizovaných akcí

Problematika Realizátor Výsledný projekt
Potřeba vzniku chráněného bydlení Domov sv. Anežky o.p.s. Město Týn nad Vltavou Dům u sv. Kateřiny
Aktivity pro mládež Farní charita Středisko pro mládež
Aktivity pro seniory, pečovatelská služba Farní charita Senior klub Počítačové kurzy Pečovatelská služba
Bezbariérová úprava komunikací Město Týn nad Vltavou Úprava komunikací - Hlinecké sídliště Podchody - centrum

Dne 21.6.2005
Přednesla Mgr.Jana Kučerová, Informační centrum mikroregionu Vltavotýnsko

_________________________________________________________________________

Představení projektu Grenzen-über-tretten (Překročit hranice)

Karl A. Immervoll

Spolek Zuversicht ("Naděje" nebo víra, důvěra) byl založen před 30 lety a již 20 let existuje zařízení Zuversicht - terapeutické centrum. Je podporována integrace handicapovaných dětí v mateřských školkách a školách.

Před 4 lety byly zahájeny projekty RadVit, Vitis, Mühlenhof a Heidenreichstein; jedná se o projekty na podporu kvalifikace a zaměstnávání nezaměstnaných a osob se zvláštními potřebami. Již dva roky má spolek Zuversicht s denním stacionářem v Heidenreichsteinu také odpovědnost za osoby, které se nemohou uplatnit na trhu práce. V rámci denního centra se mohou věnovat různých pracovním činnostem.

Logo spolku Zuversicht je motýl, nádherný jako celek, ale na levé straně je trochu poškozen. I lidé s postižením jsou důležití a krásní.
Naše úloha je asistence pro ty nejslabší ze společnosti. Ale tak jako v akváriu se špatnou vodu, když použijeme názorný příklad, musí být také zde změněny struktury, nejen poskytována asistence těmto lidem.

Otevření hranic s sebou přineslo i obavy o pracovní místa, proto již tři roky pracujeme na tomto problému a založili jsme občanské sdružení LIMES, abychom zlepšili vztahy mezi Rakušany a Čechy na trhu práce.
LIMES se etabloval jako zprostředkovatel mezi projekty v sociální oblasti. Domov sv. Anežky je již naším partnerem pro malé projekty s denním stacionářem a RadVit. Kontakt byl navázán prostřednictvím pana Netíka a pana Hofbauera. Opřeli jsme se o stávající zdroje a hledali jsme to, co nás spojuje, jaký projekt by byl možný.

Chráněná cyklistická dílna ve Vitisu se svou nabídkou je dobře přijímána. Na obou stranách hranice jsem si všimli, že se stále více rozvíjí cykloturistika. Ale proč by se mělo jezdit právě do Týna nad Vltavou? Kostel v Týně je zasvěcen sv. Jakubovi, cesta tam by se mohla stát Svatojakubskou cestou. Poutní cesty prožívají obrovskou renesanci, i cyklistika je velmi populární. Na této trase je mnoho pozoruhodností a zastávek, které by měly připoutat pozornost. Železniční dráha umožňuje i cestu vlakem. Na cestě z Vitisu do Týna je mnoho míst, kulturních a duchovních, stačí je jen objevit.

Výsledkem naší práce bude podrobný průvodce, který bude popisovat Svatojakubskou cestu, její zastávky a naši spolupráci. Abychom zaručili hladký průběh, musí probíhat neustálý kontakt a výměna zkušeností mezi námi a našimi spolupracovníky.

Dne 22.6.2005
Přednesl Karl A. Immervoll, občanské sdružení Limes, Heidenreichstein, Rakousko

_________________________________________________________________________

Cyklostezky v Jihočeském kraji

Petr Rohlena

1)Úvod

Moje vystoupení pořadatelé v programu semináře uvedly jako "Cyklostezky v Jihočeském kraji". Protože se jedná o poměrně široké téma a čas vymezený pro můj příspěvek je omezený rozhodl jsem se, že se podělím s Vámi o své zkušenosti z budováním cyklostezek v Jižních Čechách, se současnými podmínkami pro turisty na kole i s plány Jižních Čech v oblasti rozvoje cyklistiky a cykloturistiky.
Není třeba jistě rozvádět fakt, že Jihočeský kraj má díky své krajinné rozmanitosti vynikající podmínky pro milovníky cyklistiky a cykloturistiky. Přírodní barvitost našeho území nám dává nesčetné příležitosti k pohodovým vyjížďkám rovinatou krajinou podél řek (Lužnice, Vltava, Otava) okolím rybníků, přehradních nádrží a blat ale i k náročnějším tůrám v šumavských kopcích. Každý cyklista, ať náročný cykloturista tak rodina s malými dětmi si tak v Jihočeském kraji může přijít na své, což můžeme potvrdit my domácí ale i statistické údaje o rok od roku stále přibývající počet víkendových a prázdninových hostů, přijíždějících do Jižních Čech na kole.

2)Vývoj cykloturistiky v Jižních Čechách

Cykloturistika se u nás, tak jako v celé České republice probudila z útlumu před pouhými deseti lety. Do té doby chybělo Čechům to podstatné - kola. Jistě si kolegové z Čech vzpomínají na dobu ne tak vzdálenou, že zakoupit, vlastně sehnat kolo byl vrcholový výkon frontových bojovníků, nebo těch, kdo měli známé na některém článku řetězce distribuce tohoto dlouhodobě nedostatkového zboží. A kdo Esku z Chebu nebo Favorita z Rokycan vlastnil, byl zanedlouho sužován problémem nedostatku náhradních dílů. Alternativou bylo zboží z dovozu, ale masivní sovětské kolo Ukrajina , stavěná snad pro válečné účely, si však mnoho příznivců nenašla. To byla snad již úsměvná minulost. 

Cyklistický boom u nás měl - a stále ještě má podobu horských kol. Specializované obchody ale i supermarkety jsou naplněné koly v širokém rozpětí výbavy i cen a akčních slev. Není snad české rodiny, která by nevlastnila dostatečné vybavení pro tento způsob trávení volného času. Šlápnout do pedálů už dnes není otázkou kde ty pedály vzít. Otázkou volby je kam vyrazit a problémem je kudy jet, aby cyklistická vyjížďka byla maximálně bezpečná.

Po raketovém rozšíření horských kol - obliba cykloturistiky - nastartoval upřímnou ale nekoordinovanou snahu měst, obcí i dobrovolných účelových seskupení (nadací, sdružení) kteří ve snaze vytvořit za minimální finanční náklady podmínky pro domácí ale zejména zahraniční cyklisty, vyhledávání možných cyklotras a jejich zakreslování do stávajících map (vojenská) ve většině případů s neznalostí podmínek značení, dopravně inženýrských opatření, systematické návaznosti do oblasti služeb, propagace, atd.

3) Současné podmínky cykloturistiky v JČ

 Tak vzniklo do dnešního dne na území Jihočeského kraje více jak 3.000 km značených cyklistických tras. Klub českých turistů, jediná a tradiční turistická organizace v ČR, se stala centrálním koordinátorem ve tvorbě a provozu cykloturistických tras. Tato síť se skládá z dálkových tras, navazujících na mezinárodní cykloturistické trasy( např. Greenways - Praha - Vídeň, Jantarová stezka, Labská stezka), dálkové trasy jsou pak propojeny jednotlivými trasami regionálními a lokálními.Všechny dosud existujícím cyklotrasám, přidělil KČT jejich číselné označení a zavedl do centrální evidence (paspartu ) a vydaných map (ucelený soubor map určených pro cykloturisty pokrývající celou ČR vydalo vydavatelství SHOCARD, Zlín) KČT byla zpracována jednotná metodika značení cyklotras, značení, tak jako údržbu komunikací, po kterých cyklotrasa vede, si však zajišťují jednotlivé samosprávy na svých územích z vlastních prostředků.
V našich poměrech často používáme termín cyklistická stezka pro stávající cyklotrasu, tj. vyznačenou trasu vedoucí převážně po komunikacích s běžným provozem nebo naopak po polní resp. lesní neudržované cestě (vlastně i pořadatelé nazvaly mé vystoupení Jihočeské cyklostezky byť jejich přání bylo abych hovořil o cyklotrasách v Jižních Čechách).
Cyklistická stezka, pokud má být hodna tohoto názvu, měla by být zcela samostatnou účelovou komunikací se zpevněným povrchem, určená výhradně pro jízdní kola, oddělená od ostatního silničního provozu.
Cyklostezek vedoucích desítky kilometrů krajinou včetně dopravně řešeného průjezdu obcemi (jak je můžeme vidět u našich přátel v Rakousku, Německu, Nizozemí) je v Jižních Čechách zatím jako šafránu (nejstarší z centra Č. Budějovic na Hlubokou, vybudována díky iniciativě dobrovolníků českobudějovického biskupského gymnázia, cyklostezka kolem Munického rybníka na Hluboké, cyklostezka podél severní části přehradní nádrže Lipno) ale jejich postupný nárůst ( i díky možnosti získávání finančních prostředků z grantů EU, státu resp. Jihočeského kraje) jasně ukazuje trend kterým by se měl rozvoj cykloturistiky ubírat.

4) Záměry a plány do budoucnosti

Právě s cílem koordinace rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihočeském regionu a zejména vytvoření ucelené sítě stezek a tras pro cyklisty a cykloturisty, která bude pokrývat území Jihočeského kraje, založil Jihočeský kraj, 23 jihočeských měst (včetně Týna nad Vltavou), Jihočeská centrála cestovního ruchu a ČSAD Jihotranz - provozovatel aut. Dopravy v roce 2003 Nadaci Jihočeské cyklostezky (NCJ).

Za zmínku stojí cykloturisty vyhledávaná aktivita člena nadace ČSAD Jihotranz v oblasti cykloturistiky. Tato společnost v Jižních Čechách v sezóně realizuje, za finanční podpory Jihočeského kraje, dopravní systém CYKLOTRANS - systém pravidelných autobusových linek určený k přepravě cestujících včetně jízdních kol.

NCJ realizovala a realizuje zejména tyto projekty:

1.Audit kvality cyklotras a stezek v Jihočeském kraji
(více jak 30 dobrovolníků projíždí stávající trasy a zaznamenávají kvalitu povrchů, značení, mobiliář, zajímavosti, služby). Audit poslouží jako podklad pro zpracování koncepčního rozvojového dokumentu.
2.Příprava projektu Vltavské stezky
Vltavská stezka je navržena jako páteřní cyklistická stezka V Jihočeském kraji spojující rakouské příhraničí se středočeským krajem, na Vltavskou stezku by měla navazovat stezka Otavská , podél Lužnice a stezka Příhraniční (hranice s Rakouskem).
3.Mediální propagace cykloturistiky
(články v tisku, internetu, Český rozhlas, Česká televize, vydávání bulletinu).
Činnost nadace je realizována na dobrovolném bezplatném základě, který se opírá o finanční prostředky z grantů a dotací doplňovaných z příspěvku měst a obcí, sponzorů a dalších subjektů.

5) Nabídka cyklotrasy z Vitisu u Gmundu do Týna nad Vltavou

Organizátor tohoto semináře mi uložil, abych našim rakouským kolegům navrhl optimální cyklistickou trasu, po které by se rakouští hosté z Vitisu dopravili na kole do Týna nad Vltavou.

Věřme, že vbrzku budou zrealizovány uvažované cyklostezky Vltavská a podél Lužnice, pak by moje doporučení bylo jednoznačné(Týn leží na obou řekách).

 V současné době doporučuji využít značených cyklotras a vydat se ve variantě poznávací po ose Gmund - Suchdol nad Lužnicí - Třeboň - Lišov - Hluboká n. Vltavou (podél Vltavy) - Chlumec - Purkarec - Týn nad Vltavou (trasa 113 km)

Varianta krajem rybníků: Gmund - Suchdol nad Lužnicí - Chlum u Třeboně - Stříbřec - rybník Rožmberk - Klec - Vlkov - Veselí n. Lužnicí - Borkovice ( blata) - Mažice - Zálší (lidová vesnická architektura) - Hartmanice - Žimutice - Týn nad Vltavou (trasa 108 km).

Dne 22.6.2005 přednesl
Ing.Petr Rohlena ml., vedoucí odboru hospodářské správy a školství Městského úřadu v Týně nad Vltavou

_________________________________________________________________________

Co nabízí Vltavotýnsko turistům

Jana Kučerová

Území v srdci jižních Čech, kde se jako tepny stékají řeky Vltava a Lužnice. Oba toky určují ráz krajiny, od pradávna vymezovaly charakter osídlení, sloužily jako důležitá dopravní trasa. Vltavotýnsko má především zemědělský charakter. Je typické zeleným mořem lesů prostřídaným vodními plochami - modravými řekami a rybníky.

Vltavotýnsko Týn nad Vltavou
Nadmořská výška 410-513 m 362
Počet obyvatel 13793 8296
Výměra 26 242 ha  

Historie

Do historie města Týna nad Vltavou se promítla jeho poloha při řece Vltavě a blízký soutok dvou největších jihočeských řek Vltavy a Lužnice. Od pradávna byl v těchto místech brod a město se rozvíjelo jako významné ekonomické a obchodní středisko.

Nejstarší osídlení je v naší oblasti doloženo v době kamenné. V nedalekých Žimuticích byly nalezeny pozůstatky osady z mladší doby kamenné - období 5 000 - 4 000 let před naším letopočtem.

Počátky osady, z níž později vzniklo město, můžeme datovat do 11. století. Již v této době patřila patrně celá oblast (vymezená přibližně řekami Vltavou a Lužnicí) pražským biskupům. První písemná zpráva o městě je z roku 1229. Týká se významné církevní návštěvy a zmiňuje poprvé dřevěný most přes Vltavu, jeden z nejstarších vůbec. Díky tomuto přechodu přes řeku, jedinému v okolí, a následnému obchodnímu ruchu, se malá osada postupně rozrostla v bohaté město. V druhé polovině 13. století vybudoval biskup Tobiáš z Bechyně na návrší nad osadou hrad, jehož úkolem bylo strážit kupeckou stezku a přechod přes Vltavu. Hrad se nedochoval, zanikl v průběhu 17. století, patrné jsou pouze pozůstatky valů, příkopu a kamenný most. Sídlem majitelů panství se stal nový zámek v centru města, dokončený v roce 1699.

Biskup Tobiáš z Bechyně založil rovněž v druhé polovině 13. století nové městské centrum s chrámem sv. Kryštofa, dnes barokizovaným a zasvěceným sv. Jakubu. Konečnou barokní podobu získal za vlády Marie Terezie v polovině 18. století. Jediným pozůstatkem původní gotické architektury je zadní část kostela s presbytářem a venkovními opěrnými žebry. Starší románský kostel sv. Kateřiny z 11. století (první kostel v Týně nad Vltavou), dominanta původního městského centra (dnešní Vinařického náměstí), přestal být využíván a jeho ruiny byly s konečnou platností demolovány v polovině 19. století.

Zajímavé jsou události z období vlády císařovny Marie Terezie. Tato žena na trůně téměř po celých čtyřicet let své vlády válčila o záchranu svého habsburského dědictví. Válečné události se nevyhnuly ani našemu kraji. Vltavotýnsko se vlivem své polohy stalo tranzitní stanicí vojsk procházejících z Rakouska na německá nebo slezská bojiště. Vládu Marie Terezie rovněž připomíná zajímavá památka nedaleko města na místě nazývaném Velký Depot, barokní sousoší v lokalitě bývalého cvičiště rakouských dělostřelců. Sousoší připomíná tragickou událost, k níž ve vojenském táboře došlo v roce 1753. Při výrobě ohňostroje, údajně určeného k uvítání císařovny, došlo k obrovské explozi, kterou zaplatilo životem více než 80 vojáků. Místní pověst vypráví, že výbuch byl připraven jako atentát na císařovnu Marii Terezii, která se cestou naštěstí zdržela opravou kočáru. Podle historických záznamů je však zřejmé, že císařovna navštívila město až po několika týdnech. Je však pravděpodobné, že nechala vztyčit na místě neštěstí pietní sousoší.

Po staletí hrálo město roli důležité obchodní křižovatky. Nejdůležitějším obchodním artiklem byla rakouská sůl. Dopravovala se z gmundenské oblasti do Českých Budějovic, odtud se plavila po Vltavě do vnitrozemí. V Týně nad Vltavou vznikly pro potřebu solního obchodu dvě solnice (solní sklady), mladší z počátku 18. století je dochována na levém břehu řeky ve čtvrti nazývané Malá Strana. Doprava soli zanikla kolem poloviny 19. století, Vltava však zastávala i nadále význačnou úlohu v životě obyvatel města i jeho okolí, především díky tradičnímu řemeslu spjatému s vodou - vorařství, neboli plavectví. Vory se objevovaly na Vltavě zřejmě již v pravěku, řeka byla důležitou dopravní tepnou. K velkému rozvoji voroplavby došlo za Karla IV., který splavnil celý tok Vltavy až do Prahy. Největší význam získal tento originální způsob přepravy dřeva v 19. století. Na Vltavě se vory udržely až do 60. let 20. století, kdy jim postavila překážku vltavská kaskáda.

Památky Týn nad Vltavou

Vltavotýnsko je významné množstvím zajímavých památek - zámků, kostelů, kapliček, Božích muk i technických památek.

Kostel sv. Jakuba, z druhé poloviny 13. století, v r. 1717 instalovány barokní varhany, jeden z nejzachovalejších barokních nástrojů v Čechách, Zámek, dokončen r. 1699, hlavní sídlo arcibiskupské správy panství, v přízemí zámku dnes Městská knihovna a v obou horních patrech Městské muzeum s expozicemi vltavotýnského regionu, vorařství, loutek a vltavínů. Radnice , budova v jádru renesanční, přestavěna po požáru r. 1796, průčelí pozdně barokní s arkádovým loubím, v něm původně městská chlebnice (prodej chleba) . Děkanství, děkanský úřad . Dům č. 25 , dům renesančního původu, v roce 1722 zde poštovní správa, první a nejstarší týnská pošta. Dům č. 252 - "U Modré hvězdy", dům renesančního původu, původně v majetku bohatých měšťanů (primátor Kašpar Kamperle, arcibiskupský hejtman Václav Vltavský, solní hejtman Vincence Gotfried Ziegler...). Dům č. 37 - "U Zlatého slunce", dům původně gotický (podobně jako soused čp. 38 "U Zlatého lva"), přestavby v baroku a klasicismu. Od konce 16. stol do r. 1825 v domě hostinec . Dům č. 251 - "U Zlaté lodi", dům poprvé zmiňován r. 1654. Zajímavé barokní průčelí s volutami a soklem s kuželkami. Na straně do náměstí domovní znamení, mramorový štítek s obrazem lodi. Datován r. 1831, kdy zde byl otevřen hostinec Ignáce Teyricha. Hřbitov s kostelem sv. Víta, hřbitov založen při morové epidemii v l. 1680 - 81, kostel stavěn se hřbitovem v letech 1681 - 82, italský architekt žijící v Týně Antonio de Alfieri. Významná provincionální stavba raného baroka.

Hrad, postaven koncem 13. století na místě dřevěné tvrze, sídlo biskupského správce panství (Týn v majetku pražského biskupství). Původní podoba neznáma. Dochován vstupní most, pravd. renesanční obnova původně gotické stavby, a hradní příkop.
Nad mostem pozůstatky hradního křídla. Dnes na návrší "Bedřichovy sady" (podle arcibiskupa Bedřicha ze Schwarzenbergu). V podzemí 55 m dlouhé barokní sklepy (nepřístupné), přebudovány z původního obranného systému. Arcibiskupský pivovar, první zmínka o pivovaru je ze 16. století. Původně byl majetkem města, od r. 1684 v majetku vrchnosti (arcibiskup). Od 2. sv. války již budova nesloužila svému účelu. Na budově spilky dochován arcibiskupský znak. Solnice , pozoruhodný doklad solního obchodu. Postavena r. 1708 pravděpodobně italským architektem Antoniem de Alfieri.
Solní sklad a místo prodeje rakouské soli, dovážené do Českých Budějovic a odtud expedované po Vltavě do vnitrozemí. R. 1830 se stát zřekl výhradního práva na prodej soli, budova přestala sloužit svému účelu (kamenná závaží v muzeu). Spolu se starší solnicí na protějším břehu (dnes již neexistující) ji koupil budějovický loďmistr Vojtěch Lanna a vytvořil zde loděnici.
Tradice stavby lodí zde až do 60. let 20. stol. Modely plavidel v Městském muzeu. Na fasádě solnice fresky lvů se solnými bečkami a mořské panny. Velký Depot, (3,5 km od Týna vpravo při silnici na Tábor nebo po žluté turistické značce) barokní sousoší na místě původního dělostřeleckého cvičiště a tábora připomíná tragickou událost z 21. června r. 1753. Explodovaly zde sklady se střelným prachem, více jak 80 dělostřelců zahynulo a přes 40 jich bylo zraněno. Pravděpodobně z popudu císařovny Marie Terezie (navštívila cvičiště krátce po tragédii) vyrobeno ve Vídni trojsoší ukřižovaného Krista, Panny Marie a sv. Jana a umístěno na místě exploze.

Selské baroko na Vltavotýnsku

Přibližně v období kolem poloviny 19. století se zejména v oblasti Blat - bohaté a úrodné oblasti, rozvíjel svébytný architektonický styl označovaný jako selské baroko. Stavby realizované nadanými zednickými mistry, kteří se inspirovali panskými sídly, vynikají bohatou štukovou výzdobou průčelí statků, štítů špýcharů a bran.
Došlo zde k přejímání prvků z barokní a klasicistní architektury i k jejich svérázné transformaci do lidového prostředí. Štíty usedlostí, často členěné pilastry, upoutají pozornost množstvím dekorativních prvků, z nichž mimo jiné vynikají srdíčka, kolečka, kvítky, čtyřlístky a monstrance. Stavby tohoto typu se nacházejí v obcích v okolí Dolního Bukovska.

Církevní památky - přehled některých zajímavých kostelů a kaplí na Vltavotýnsku:

 • Týn nad Vltavou - kostel sv. Jakuba, hřbitovní kostel sv. Víta, Husova kaple, kaple sv. Josefa, kaple sv. Marie Karlovské, kaple sv. Jana Nepomuckého, kaple Panny Marie, Boží muka na Malé Straně, Boží muka na soutoku Vltavy a Lužnice
 • Neznašov - "Kalvárie" - hrobka rodu Berchtoldů, Kostel sv. Trojice, kaple sv. Jana Nepomuckého, kaple sv. Anny (léčivý pramen)
 • Koloděje nad Lužnicí - kaple sv. Jana Nepomuckého, zámecká kaple sv. Anny, hrobka Wratislavů
 • Chrášťany - kostel sv. Bartoloměje, kaplička sv. Jana Nepomuckého
 • Křtěnov - hřbitov s kostelem sv. Prokopa
 • Žimutice - kostel sv. Martina
 • Horní Bukovsko - kostel sv. Štěpána
 • Dolní Bukovsko - kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Dražíč - kaple sv. Mikuláše (zámecká), kaple sv. Jana Nepomuckého
 • Horní Kněžeklady - pomník Jana Husa
 • Modrá Hůrka - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kultura

V letní sezóně probíhají tradiční koncerty vážné hudby (zejména varhanní) v kostele sv. Jakuba v Týně nad Vltavou Divadelní, filmová představení a koncerty se konají ve Společenském domě Hlinecká.
Otáčivé hlediště Bylo vybudováno v roce 1983 na počest stého výročí znovuotevření Národního divadla. Nachází se v Bedřichových sadech, na místě původního týnského hradu. Stavba trvala necelé dva měsíce, v červenci byly zahájeny první práce a již v září se zde hrál Tylův "Strakonický dudák". Hlediště má kapacitu 220 míst a od zahájení činnosti zde bylo odehráno téměř třicet inscenací s více než pěti sty představeními, které navštívilo přes sto tisíc diváků.

Městská galerie ART CLUB Byla otevřena v roce 1996. Od té doby se zde představily na 141 výstavách, ať už na samostatných nebo kolektivních, více než čtyři stovky výtvarných umělců (např. Adolf Born, Oldřich Kulhánek, Olbram Zoubek, Vladimír Komárek, Josef Liesler, Marta Taberyová, Jan Antonín Pacák, František Peterka, Vladimír Preclík). Městská galerie každoročně pořádá prestižní kolektivní výstavu pod názvem Vltavotýnské výtvarné dvorky. V letošním roce se jedná již o XI. Ročník - účastní se mj. i zahraniční umělci, např. z Moldávie, Francie, USA (paní Mahin Al-Karim, akademická malířka a paní Catherine Cabaniss, manželka amerického velvyslance v České republice).

Městské muzeum v Týně nad Vltavou Městské muzeum v Týně nad Vltavou poskytne zábavu i poučení dětem i dospělým. S historií regionu se návštěvníci seznámí v historické expozici, dozví se více o vorařství i o tom, jak byl nalezen Vltavotýnský poklad, je možné poznávat tradiční řemesla a prohlédnout dávno zapomenuté předměty, unikátní je expozice vltavínů. Děti si mohou zahrát divadlo v expozici loutek a prohlédnout si loutky historické i moderní.

Příroda

Návštěvníci Vltavotýnska mohou obdivovat nádherné přírodní scenérie podél řek Vltavy a Lužnice, procházet se krásnými lesy podél obou řek i zavítat do Přírodního parku Písecké hory.
Přírodní rezervace
Velký a Malý Kamýk o rozloze 49,65 ha. Významná je přirozenými porosty kyselých bučin nižších poloh. Židova strouha , potok Židova strouha měří pouhých dvacet a půl kilometru, pramení nedaleko Bzí, pod Bechyní vytváří romantický kaňon s rozeklanými skalami a jeskyněmi a vlévá se do Lužnice. Právě jeho poslední úsek je nejkrásnější a má neopakovatelnou atmosféru. V roce 1988 byl vyhlášen přírodní památkou.

Rozhledna na Semenci - vyhlídka na řeku a na město Týn nad Vltavou. STANICE "POMOC PŘÍRODĚ" , areál Stanice u lesa Semence, v němž jsou realizovány metody praktické ochrany přírody: záchranná služba pro handicapované živočichy, naučné arboretum a botanická zahrada, geologická expozice, ekologická a přírodovědná výchova.
Stanice je otevřena pro veřejnost a je příjemným zastavením při cestě na soutok Vltavy s Lužnicí.

Turistika

Pro turisty se nabízí několik zajímavých tras jak poznat Týn nad Vltavou a jeho okolí:

 • Prohlídková trasa městem (náměstí Míru - Horní Brašov - železný most - nábřeží řeky na Malé Straně - Solnice - nový most - otáčivé hlediště - centrum).
 • Rozhledna na Semenci, soutok Vltavy a Lužnice - od sportovní haly Alejí Míru - červená, žlutá turistická značka (4 km)
 • Velký Depot- alejí za Hlineckým sídlištěm - žlutá turistická značka (5 km)
 • Přehrada Hněvkovice - vycházka podél řeky (proti proudu) - směr Břehy, Hněvkovice na pravém břehu Vltavy (5 km)
 • Čihovice - agrofarma, Na Kohoutě, Červený vrch - výhled na město (5 km)

Sport

Sportovní hala Víceúčelová Sportovní hala v Týně nad Vltavou nabízí možnosti širokého sportovního vyžití na úrovni vrcholového sportu.
Sportoviště mají špičkové parametry a splňují náročné požadavky na pořádání akcí v soutěžích košíkové, házené, odbíjené, sálové kopané, tenisu, florbalu, korfbalu apod. Návštěvníci si mohou zapůjčit veškeré sportovní vybavení.
Samostatný sál pro stolní tenis je využitelný pro taneční sporty a další kondiční gymnastická cvičení např. aerobic, jógu. K dispozici jsou dva squashové kurty.

Hřiště Rodiny s malými dětmi jistě ocení nová moderní dětská hřiště s prolézačkami, houpačkami a lezeckou stěnou na nábřeží Vltavy (poblíž kotviště lodní dopravy u železného mostu) a ve Vodňanské ulici na Malé Straně.
Lze využít i sportovní plochy na Hlineckém sídlišti - je zde několik hřišť na volejbal a školní hřiště vhodné i pro veřejnost.
Venkovní areál pro všechny milovníky sportu naleznete nedaleko sportovní haly - jsou zde tenisové kurty a hřiště na volejbal. Na nábřeží Vltavy u kotviště lodní dopravy pod železným mostem je upraven písečný povrch na petangue a plážový volejbal. Sportoviště u ZŠ na Malé Straně umožňuje zahrát si basketbal, fotbal, volejbal, atd.

Jízda na koni, agroturistika

 • Jezdecké oddíly, Možnost jezdit na koni v okolí Týna nad Vltavou nabízí jezdecký oddíl Framak a jezdecký oddíl v nedalekých Slavěticích.
 • Statek Čihovice - děti si mohou prohlédnout domácí zvířata - kozy, ovce, krávy, v letních měsících je možné zde jezdit na koni, možnost návštěvy chráněných dílen Domova sv. Anežky a nákupu tkaných výrobků a keramiky.
 • Statek Straširybka Tuchonice - umožňuje projížďky na koních, na statku můžete vidět zvířata běžná na našem venkově, chovaná spolu se zvířaty exotickými, např. velbloudem. V nabídce je: individuální výuka jízdy na koni akreditovanými instruktory, vyjížďky a výlety na koních pro pokročilé mírnou i divokou přírodou, pro děti jízdu na ponících, jízdu na dvouhrbém velbloudu. Nevšední zážitky poskytuje romantická příroda, nekonečné množství cest a stezek, členitý terén a hluboké lesy.


Golfový klub v Týně nad Vltavou umožňuje individuální trénink zájemců o golf na drivingu v Čihovicích - vždy každý čtvrtek od 16.00 hod.

Kanoistický klub Jiskra si za dobu své existence vybudoval velmi dobré jméno kvalitního organizátora republikových i mezinárodních závodů, které přitahují do Týna nad Vltavou velký počet návštěvníků. V minulosti se jednalo zejména o závod tzv. Vltavotýnská desítka, dnes je na něj s úspěchem navázáno každoročním mezinárodním Vltavotýnským maratonem. Připravuje pořádání světového poháru a MS v roce 2008. Kanoistický klub Jiskra se též spolupodílí na přípravě závodů v triatlonu či kvadriatlonu.

Cykloturistika

Kopcovitý terén, nádherný výhled, cyklotrasy vedoucí po zajímavých místech - ideální k poznávání krajiny, památek, možnost využít relativní blízkosti řady zajímavých míst v jižních Čechách.
Oblíbené trasy jsou směrem Hluboká nad Vltavou, České Budějovice nebo podél Lužnice do Bechyně, řada cykloturistů jede podél Vltavy přes Zvíkov, Orlík až do Prahy.
V dosahu jednodenního výletu je okolí Veselí nad Lužnicí - Borkovická blata, Veselské pískovny, atd..
Na území města Týn nad Vltavou jsou na cyklotrasách umístěny informační tabule - seznamují návštěvníky města se zajímavými místa a jejich historií. V Informačním centru a v Městském muzeu je v prodeji Malý zábavný průvodce Týnem nad Vltavou s popisy zajímavých tras dostupných na kole a také cyklomapa Vltavotýnsko.

Rybaření

Řeka Vltava i Lužnice nabízí výborné podmímnky k rybaření- rekreační i sportovní, vodní sporty. Je možné ulovit mnoho druhů ryb - od pstruhů až po rekordní úlovky sumců…

Výlety

Z Týna nad Vltavou jsou snadno dostupná historická města jihočeského kraje: Písek, Tábor, České Budějovice, Veselí nad Lužnicí, Soběslav - výletní cíle ve vzdálenosti do 30 km. Zajímavým výletem je návštěva zámku v Hluboké nad Vltavou nebo v Bechyni.

Výlety lodí Výlety lodí po Vltavě - Kořensko, Orlík nad Vltavou, zajišťuje lodní doprava Quarter kotvící na nábřeží za starým mostem, a rovněž lodní taxi, které najdete u vývaziště lodí pod kostelem. Projížďku lodí je zajímavé využít pro cestu na Nový Dvůr, kde je možné zahrát si minigolf, tenis, volejbal, vykoupat se ve v místě bývalé pískovny (nyní slepé rameno Lužnice) a opalovat se na písečné pláži.

Infostředisko JETE

V bezprostřední blízkosti Jaderné elektrárny Temelín stojí renesanční zámeček Vysoký Hrádek. V jeho prostorách neuvidíte nic z toho, co se v zámcích obvykle nachází, a přesto se stal turistickým cílem jihočeského regionu. Právě sem je totiž umístěno informační centrum temelínské elektrárny s multimediální expozicí jaderné fyziky a energetiky. Návštěvníci se dozví, jak se řídí jaderný reaktor, co je to žlutý koláč nebo co je možné pozorovat v mlžné komoře.

Muzeum historických vozidel v Pořežanech

V muzeum jsou ke shlédnutí: dětská vozítka, jízdní kola, motocykly, osobní automobily, dodávkové automobily a automobily nákladní. Dále traktory, kočáry za koně, bryčky, nákladní a kočárové saně a stará zemědelská technika. Současně jsou zde vystaveny stabilní motory, motory s historických vozidel, podvozky, jednotlivé části a torza vozidel.
Jedním ze zajímavých exponátů je také královský kočár pro zápřah koní z roku 1780. Tento kočár je známý ze zahraničních filmů ale i českých filmů. Kromě těchto exponátů jsou zde modely vláčků, automobilů a letadel.

Řemesla

Dlouhou tradici má v Týně nad Vltavou řemeslná výroba - především truhlářství, řezbářství, keramická výroba. V současné době můžete obdivovat výrobky místních řemeslníků např. v Městském muzeu, kde lze i zakoupit například keramiku, vyřezávané hračky, výrobky z perníku. Příležitost namalovat si svůj hrneček mají návštěvníci prodejny a chráněné dílny v Domě sv. Kateřiny (Domov sv. Anežky, o.p. s.), kde probíhá projekt "Namaluj si sám…".

Tradiční akce

Každoročně se na Vltavotýnsku konají tradiční poutě, v polovině června (podle patrona sv. Víta) se koná tradiční Týnská pouť spojená s velkým trhem.
Z kulturních akcí se každoročně opakují divadelní představení na otáčivém hledišti, koncerty vážné hudby v kostele sv. Jakuba i výstava Vltavotýnské výtvarné dvorky zahajující hlavní turistickou sezónu vernisáží spojenou s bohatým hudebním programem.
Sportovní akce potěší především milovníky kvadriatlonu, triatlonu a kanoistiky, v letošním roce se konalo Mistrovství Evropy v kanoistice, na rok 2008 je připravováno MS. Jarní měsíce patří motosprintu a jízdám zručnosti automobilů. Na jaře a na podzim se mohou turisté vydat i na turistické pochody Vltavotýnskem: "Vorařská 50", "Podzimní šlápota".

Programy pro celou rodinu

ZOO OHRADA Hluboká nad Vltavou Zoologická zahrada leží v těsné blízkosti města a zámku Hluboká nad Vltavou, vedle loveckého zámku Ohrada. Díky poloze v rovinaté krajině na břehu rybníka poskytuje možnost pohodlné procházky. Zahrada je specializovaná na faunu ČR.
Bechyně Minizoo v zámeckém parku - ve skalnatém příkopu pod kamenným mostem před zámeckou branou jsou chovány zakrslé kozy kamerunské. Miláčkem dětí je bernský salašnický pes zvaný Peže a jeho nová společnice - mladá fenka Líza.

Rekreace, jídlo, ubytování

Stravování Příjemné posezení nabízejí vltavotýnské cukrárny a kavárny. Při putování Vltavotýnskem návštěvníci jistě ocení venkovské hospůdky s vynikajícím pivem. Restaurace nabízí české speciality, příležitostně např. pořádají vepřové a zvěřinové hody. U dobrého vína můžou návštěvníci posedět ve "Vinotéce Pod Kostelem". Pivovar v Dražíči nabízí pivo vlastní výroby - dvanáctistupňové pivo Lipan (světlé i tmavé) je čepováno v přírodním stavu bez tepelné a chemické stabilizace.
Ubytování Návštěvník Vltavotýnska si může vybrat z pestré nabídky ubytovacích kapacit - hotelů, penzionů, ubytoven i kempů umístěných zejména v blízkosti řek Vltavy a Lužnice, tak v přírodním prostředí jihočeského venkova. Zajímavou možností je například penzion v budově pivovaru v Dražíči:restaurovaná budova bývalého lihovaru byla uvedena do provozu v roce 1995 jako pivovar, restaurace a penzion. Obec leží 5 km západně od Bechyně, v nadmořské výšce 465 m. Lesy v okolí Dražíče jsou rájem pro houbaře a lákají k vycházkám do přírody. Nedaleko obce je na řece Vltavě vodní nádrž Orlík s ideálními podmínkami pro koupání a rybaření.

Informační centrum mikroregionu v Týně nad Vltavou

Poskytuje informační servis pro návštěvníky mikroregionu - informace o ubytování, stravování, památkách, kultuře, sportu, o službách (opravy kol, půjčovny lodí, atd.), zasílání novinek z regionu elektronickou poštou, správa webových stránek města www.tnv.cz .


Informační centrum mikroregionu v Týně nad Vltavou
náměstí Míru 37
375 01 Týn nad Vltavou
tel. 385 772 301
jana.kucerova@tnv.cz
infocentrum@tnv.cz
www.tnv.cz
www.municipal.cz/vltava


 

 

Česky Deutsch

Vyhledat v textu

10. 11. Evžen

Zítra: Martin

 Velice děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření projektu "Anežka jde do školky".

 logo - Nadace ČEZ.jpeg

 

Naše velké poděkování patří městu Týn nad Vltavou

img.obrazky.cz.jpgza finanční podporu.

 

Zároveň děkujeme

Logo - Temelín.jpg

V rámci projektu Oranžový rok 2016 jsme pro Vás připravili slavnostní otevření nových prostor Obchůdku u sv. Anežky (původní Dobromysl)

 

Dejte nám palec nahoru také na Facebooku

 

I naše nová dílna MERINO se prezentuje na Facebooku.

Podívejte se ZDE

Návštěvnost stránek

462477
TOPlist
foot