Základní prohlášení organizace

Poslání                                                                                                                                                         

Posláním Domova sv. Anežky, o.p.s. je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

 

foto D.Lázníček

 

Cílová skupina – uživatelé sociálních služeb, zaměstnanci se zdravotním postižením                                                                                                                 

Domov sv. Anežky směřuje svoji činnost k lidem od 16 do 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení, požádají o poskytování sociální služby a jsou motivováni k jejímu využití. Jde především o:

 

 • mládež a dospělí lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením,
 • mládež a dospělí lidé s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením,
 • mládež a dospělí lidé s duševním onemocněním v remisi,
 • uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením.

 

 

Domov sv. Anežky neposkytuje sociální služby lidem z cílové skupiny, kteří jsou v akutní fázi duševního onemocnění, jsou závislí na alkoholu či jiných návykových látkách, s ohledem na svůj zdravotní stav či projevy chování významně narušují soužití nebo ohrožují sebe a okolí. Pobytová forma sociální služby sociální rehabilitace nemůže být poskytována lidem z cílové skupiny, kteří vyžadují a potřebují neustálou přítomnost a pomoc jiné osoby a nemají rodinné nebo jiné sociální zázemí.  

Cíle                                                                                                                                                                   

 • Vytvořit stabilní, akceptující, spolupracující a vstřícné zázemí a prostředí pro příchozí osoby se zdravotním postižením
 • Samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby a zaměstnance se zdravotním postižením
 • Získání a rozvoj funkčních a sociálních návyků, dovedností a znalostí člověka se zdravotním postižením
 • Získání pracovních dovedností a vhodné pracovní uplatnění člověka se zdravotním postižením
 • Účast člověka se zdravotním postižením na společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivitách, smysluplné využití volného času
 • Začlenění člověka se zdravotním postižením do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.) 

 

 

Prostředky k dosažení cílů                                                                                                    

Společnost poskytuje sociální služby:

 

 • základní sociální poradenství
 • sociální rehabilitaci směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí
 • sociálně terapeutické dílny, jejichž účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie
 • podporu samostatného bydlení, podporující samostatný, soběstačný, důstojný a plnohodnotný způsob bydlení uživatele sociální služby uprostřed běžné komunity

 

Společnost provozuje Rehabilitační centrum – nestátní zdravotnické zařízení pro poskytování fyzioterapie, léčebné tělesné výchovy a pohybové aktivizace lidí se zdravotním postižením.

 

Společnost provozuje chráněné dílny a pracoviště směřující k získání pracovních návyků a dovedností a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením (lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postižením, smyslovým postižením, kombinovaným postižením a duševním onemocněním), spolupracuje přitom se zaměstnavateli v regionu, interními a externími spolupracovníky.

 

Společnost zpracovává, organizuje a poskytuje vzdělávací a aktivizační programy pro lidi se zdravotním postižením, pro pracovníky sociálních služeb, chráněných dílen a odbornou i laickou veřejnost.

 

Společnost poskytuje poradenství a konzultace v oblasti sociálních služeb, začleňování lidí se zdravotním postižením, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a místního rozvoje a partnerství. 

 

 

Základní zásady a principy poskytování sociálních služeb                      

Sociální služby jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy (zejm. Z.č.108/2006 Sb. v platném znění) na základě žádosti osob z cílové skupiny.

Každá příchozí osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

 

Při poskytování služeb jsou ve vztahu k uživatelům služby respektovány a uplatňovány základní zásady poskytování sociálních služeb – dodržování lidských práv a základních svobod uživatele, zachování lidské důstojnosti a soukromí uživatele, nezávislost, možnost volby, rovnost uživatelů při poskytování služby, realizace osobních aspirací uživatelů, podíl uživatelů na rozhodování, plánování a kontrole poskytování sociální služby.

 

Průběh poskytování sociální služby vychází z individuálních potřeb uživatelů, je zaměřen na aktivizaci, podporu samostatnosti a posilování sociálního začlenění uživatele.

 

Při naplňování poslání a cílů společnosti ve prospěch lidí s postižením se řídíme principy:

Ø      spolupráce, úcta a respekt,

Ø      lidský, profesionální, individuální a empatický přístup,

Ø      vlídná důslednost,

Ø      spolupráce s rodinou,

Ø      prožít „všední“ den je nevšední příležitostí.

 

Motto:                                                                                                                     

„Postižení lidé jsou plně lidské subjekty a mají odpovídající vrozená, posvátná, neporušitelná práva, která přes omezení a utrpení, vepsaná do jejich těla a mohutností, zdůrazňují důstojnost a velikost člověka. Postižená osoba je jedním z nás a plně se podílí na našem lidství. Je na místě žádat, aby člověk s postižením cítil, že není odstrčený na okraj světa práce ani závislý na společnosti, ale že je plnoprávným podmětem práce, užitečným a respektovaným pro svou lidskou důstojnost, a že je také povolán, aby přispíval k rozvoji a dobru vlastní rodiny a společnosti podle svých schopností.“                                                Jan Pavel II., Laborem excersens 

Vize                                                                                                                                                                

Domov sv. Anežky chce být dlouhodobě stabilním a odpovědným partnerem lidem se zdravotním postižením, který rozvíjí nabídku svých služeb a aktivit s ohledem na skutečné potřeby lidí se zdravotním postižením v regionu.

Domov sv. Anežky bude rozvíjet zejména terénní sociální služby pro lidi se zdravotním postižením a hledat možnosti a příležitosti jejich samostatného podporovaného bydlení uprostřed společnosti.

Domov sv. Anežky chce svými ekonomickými, společenskými a vzdělávacími aktivitami přispívat k dalšímu rozvoji mikroregionu Vltavotýnsko.

Domov sv. Anežky chce být příkladem dobré praxe, rádcem a partnerem pro podobné aktivity a subjekty v jižních Čechách a celé České republice.

 

Základní prohlášení Domova sv. Anežky, o.p.s. bylo aktualizováno v prosinci 2008.

 

 

pdf. klikni pro stažení (klikni)

 

  

 

Česky Deutsch

Vyhledat v textu

10. 11. Evžen

Zítra: Martin

 Velice děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření projektu "Anežka jde do školky".

 logo - Nadace ČEZ.jpeg

 

Naše velké poděkování patří městu Týn nad Vltavou

img.obrazky.cz.jpgza finanční podporu.

 

Zároveň děkujeme

Logo - Temelín.jpg

V rámci projektu Oranžový rok 2016 jsme pro Vás připravili slavnostní otevření nových prostor Obchůdku u sv. Anežky (původní Dobromysl)

 

Dejte nám palec nahoru také na Facebooku

 

I naše nová dílna MERINO se prezentuje na Facebooku.

Podívejte se ZDE

Návštěvnost stránek

462474
TOPlist
foot