Stručné znění výroční zprávy společnosti za rok 2004 (bez obrázků a informací, které najdete na jiných místech těchto stránek.

Rekvalifikační kurz

Pracovně rehabilitační příprava osob znevýhodněných na trhu práce je určena zejména absolventům zvláštních, pomocných a praktických škol, kteří se snaží uplatnit na trhu práce. V roce 2004 zahájila rekvalifikační kurz 13. účastnice.

 

Spolupráce s partnery

Také v roce 2004 pokračovala úzká spolupráce s partnerskými organizacemi. Studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské JU a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích zde absolvují praxi, výměnné návštěvy a předávání zkušeností probíhá tradičně s Dětským centrem Arpida v Českých Budějovicích a Domečkem v Trhových Svinech, rozvíjí se kontakty se sdružením měst a obcí Vltava, občanskými sdruženími Koník a Mesada.

 

Důležitým prvkem je rozvíjející se mezinárodní spolupráce.  S organizacemi Limes, RadVit a Mühlenhof z rakouských obcí Heidenreichstein a Vitis dlouhodobě spolupracujeme na přípravě společného projektu Grenzen-über-Tretten, který by měl propojit cyklotrasou obě místa a umožnit rozvoj chráněných dílen. V minulém roce jsme navázali také na předchozí spolupráci s francouzským C.A.T Pech de Gourbiere v Rocamadouru. Výsledkem je předávání zkušeností z rozvojových zemědělských projektů, které slouží pro pracovní uplatnění osob s postižením, ale také konkrétní zakázky francouzských partnerů pro truhlářskou a keramickou dílnu. Byly dohodnuty i výměnné pobyty klientů obou center. 

 

            V neposlední řadě je třeba zdůraznit úzkou spolupráci s institucemi státní správy a samosprávy při realizaci našich projektů. Děkujeme za partnerství především Městu Týn nad Vltavou, Úřadu práce v Českých Budějovicích a Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

 

ČIHOVICKÉ LISTY

TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ

 

Také v roce 2004 pokračovalo pravidelné informování o dění v Čihovicích, Domově sv. Anežky i středisku U svaté Kateřiny prostřednictvím Čihovických listů. V prosinci 2004 vyšlo jejich už 43. číslo. Jejich text je také dostupný na našich internetových stránkách.

 

 

 Odběratelé - Náhradní plnění v roce 2004

 

Jak je patrné z výsledků hospodaření za rok 2004, prodejem výrobků a služeb společnosti jsme získali v minulém roce částku ve výši 2,85 mil. Kč. To představuje 43 % celkových výnosů společnosti. Děkujeme především všem odběratelům, kteří odběrem výrobků a služeb podporují činnost chráněných dílen. Vážíme si jejich spolupráce a důvěry a doufáme v její další pokračování a rozvinutí.

 

Mezi největší odběratele v roce 2004 patřili:

 

Rumpold – T, s.r.o.                 480 tis. Kč   údržba zeleně, truhlářské a úklidové práce

Pomoc Týn nad Vltavou          454 tis. Kč   ubytování, truhlářské práce, keramika

Gefos, a.s.                               132 tis. Kč   geodetické kolíky, truhlářské práce

Dvůr Čihovice                         108 tis. Kč   truhlářské práce, v živ.výrobě, keramika

Město Týn nad Vltavou            101 tis. Kč   truhlářské práce, komunitní plánování

GK Plavec Michalec                76 tis. Kč    geodetické kolíky, reklama

Vltavotýnská teplárenská         59 tis. Kč    údržba zeleně, truhlářské práce

Heluz D.Bukovsko                  57 tis. Kč    truhlářské práce, keramika

ZŠ Hlinecká                             43 tis. Kč    truhlářské práce

ELBH                                      39 tis. Kč    údržba zeleně

Petr Šandera                            35 tis. Kč    truhlářské práce

Lira, a.s.                                  31 tis. Kč    truhlářské práce    

Anna Valtrová                          30 tis. Kč    truhlářské práce    

E-ON, a.s.                               28 tis. Kč    keramika

TS Maziva                               28 tis. Kč    údržba zeleně

Orin, a.s.                                 25 tis. Kč    keramika

ČEZ, a.s.                                 21 tis. Kč    keramika, truhlářské práce       

SZdŠ a VZŠ                            20 tis. Kč    truhlářské práce    

Jih.hospod.komora                  20 tis. Kč    keramika

 

A dále Vodohospodářské stavby s.r.o., Dana Chyňavová, Ing.Hoška, Briklis s.r.o., I&C Energo, s.r.o., Wienerberger, Ateliér Kobera, Geodézie Vysočina, Česká zemědělská společnost, Meškán Bohumír, František Trenda, Fill Interier, Inset s.r.o., Jihočeská amatérská liga, MŠ Hlinecká, Autoservis Novotný        , Miloš Kordač, Martina Sudová, Ludmila Votápková, Martin Šejnoha, Magda Zatloukalová, JIS, s.r.o., Marcada, a.s., Kavárna na půl cesty a další.

 

 Komunitní  plánování 2004

Projekt podpory zavádění komunitního plánování sociálních služeb podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Jihočeským krajem

 

Již druhým rokem se snažíme v Týně nad Vltavou prosazovat principy komunitního plánování sociálních služeb. Myslíme, že se daří především zapojovat do této práce velké množství institucí, organizací a obyvatel města, včetně dětí a mládeže, což považujeme z pohledu budoucnosti za velmi užitečné.

Za velmi cenné považujeme fakt, že aktivity projektů přinášejí také konkrétní hmatatelné výsledky. V letošním roce přináší své ovoce činnost z roku 2003 ve formě skutečně odstraněných bariér nebo dokončených přípravných prací pro jejich realizaci v roce 2005.

Více než dvouleté úsilí má tři základní cíle. Prvním z nich je aktivní zapojování veřejnosti do věcí veřejných. Druhým cílem je snaha o řešení problematických otázek spojených se sociálními službami a životem obyvatel ve městě. Třetím cílem je pak připravenost Města Týn nad Vltavou na okamžik, kdy bude zpracování komunitního plánu sociálních služeb uloženo jako povinnost ze zákona (připravovaný zákon o sociálních službách). Jsme přesvědčení, že Týn nad Vltavou připraven bude.

 

V roce 2004 se podařilo v rámci projektu uskutečnit

Problematika drog v Týně nad Vltavou

Mapování situace protidrogové prevence, návrhy na rozšíření aktivit, Ankety, adresář organizací

Sociální služby poskytované seniorům

Byl proveden dotazníkový průzkum mezi seniory (obyvatelé DsPS, samostatně žijící senioři, celkem 51 dotázaných) v Týně nad Vltavou (výsledky uvedeny v příloze)

Na provedení a vyhodnocení anketního průzkumu se podílela Farní Charita v Týně nad Vltavou a studenti Gymnázia v Týně nad Vltavou

Byla rozpracována demografická analýza obyvatelstva města a poskytovaných služeb a možností budování nových bytů s pečovatelskou službou

Potřebnost sociálního bydlení

Byla rozpracována analýza žadatelů o sociální nebo krizové bydlení, možností umístění bytů pro sociální a krizové bydlení a možných finančních zdrojů pro investice do sociálního a krizového bydlení

Odstraňování bariér  

Byl dokončen a distribuován informačně vzdělávací videofilm „Vozíčkář na zkušené“

MěDDM ve spolupráci s Domovem sv. Anežky, Farní charitou a Infocentrem uspořádal soutěžní den s názvem "ŽIVOT JE HRA,  aneb jak se žije s handicapem".

Ve spolupráci s odborem hospodářské správy MěÚ v Týně nad Vltavou byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci bezbariérové trasy o délce 1435 m z Čihovic na Malou Stranu v Týně nad Vltavou o délce 1435 metrů. Projekt byl předložen se žádostí o financování v roce 2005 z SFDI v rámci programu MOBILITY.

Na základě výsledků projektu Odstraňování bariér v Týně nad Vltavou“ z roku 2003 byly provedeny stavební úpravy a opravy komunikací. Na tyto úpravy významně přispěla Nadace Duhová energie.

 

Děkujeme za spolupráci při realizaci projektu Mgr.Janě Kučerové, Boženě Poláčkové a Městu Týn nad Vltavou.

 

 

některé události roku 2004

 

Leden 2004

Dostali jsme dar ve výši 15 tisíc Kč od ČČK

Objevili jsme gotickou chodbu U svaté Kateřiny

 

Únor 2004

Byla zahájena výtvarná dílna pod vedením Barbory Šestákové

Na internetových stránkách instalováno počítadlo návštěvníků

 

Březen 2004

Stacionář uspořádal masopustní karneval

Zastupitelstvo města nám poděkovalo za realizaci projektu „Odstraňování bariér v Týně nad Vltavou“

Požádali jsme o dotaci na pořízení briketovacího lisu

 

Duben 2004

Otevřena prodejna v Hluboké nad Vltavou

Společnost Shell poskytla dar ve výši 50 tis. Kč

Domov sv. Anežky navštívil hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník

Postavili jsme tradiční máj, tentokrát v euro barvách

 

 

Květen 2004

Vznikl pastevní areál Čihovický rybník, na jehož budování jsme se aktivně podíleli

Nadace Civilia nám poskytla grant na opravy U svaté Kateřiny a zakoupení briketovacího lisu

Konec nadějí na sociální automobil od firmy Kompakt s.r.o.

 

Červen 2004

Proběhla kolaudace chráněných bytů U svaté Kateřiny

Whirpool poskytl slevu na kombinované sporáky do chráněného bydlení

Uskutečnil se víkendový výlet do Neratova v Orlických horách

Studenti z gymnázia nám zahráli divadlo a zadarmo jsme se svezli parníkem po Vltavě

 

Červenec - srpen 2004

Již šestý ročník Týdne ručních prací

Firma Elli Lily poskytla finanční dar

Prodávali jsme na trzích v Holašovících a v Křemži

Město rozhodlo o nákupu technologie výtahu U svaté Kateřiny ze sponzorských prostředků ČEZ, a.s.

U svaté Kateřiny byla zprovozněna dodávka tepla a vody

Měli jsme 3 týdny dovolenou

Stacionář navštívil skautský tábor

 

Září 2004

Objednali jsme briketovací lis

Oslavili jsme tradiční čihovické dožínky

V mateřských centrech a klubech důchodců proběhly předváděcí akce  výrobků našich dílen

Začal další běh rekvalifikačního kurzu v keramické dílně

Stacionář začal spolupracovat při úklidu u špejcharu a u koní

V denním centru jsou čtyři noví uživatelé

 

Říjen 2004

V Informačním centru elektrárny Temelín byla zahájena výstava výrobků chráněných dílen a výtvorů výtvarné dílny

Proběhlo stěhování a zprovoznění chráněných bytů U svaté Kateřiny

V kostele sv.Jakuba proběhl benefiční koncert s výtěžkem věnovaným na nákup pračky

Uskutečnila se inspirativní návštěva u našich francouzských přátel v Rocamadouru, která přinesla oživení spolupráce i zakázky do dílen

 

Listopad 2004

Na zahradě u Anežky jsme vysadili 5 nových pětiletých stromů

V muzeu byla zahájena výstava k pětiletému výročí otevření Domova sv. Anežky

Proběhlo slavnostní shromáždění k výročí

Keramická dílna byla přestěhována do objektu U svaté Kateřiny

Tkalcovská dílna získala nové prostory v Anežce

Briketovací lis už briketuje

Nadace Duhová energie nám dala peníze na nákup Duhového auta

 

Prosinec 2004

Jako Mikulášové a čertové jsme šli do základní školy Malá Strana

Dostali jsme vysoký vánoční strom a uspořádali Punčování s živým betlémem a koledami

Prodávali jsme na adventních trzích

Koupili jsme Duhové auto Fiat Scudo

Výtah U svaté Kateřiny už jezdí

Studenti z gymnázia nám zase zahráli divadlo před Vánoci

Je vybetonovaný vjezd do Anežky

Připravuje se rehabilitační místnost

Zřizujeme 3 nová místa v tkalcovně a 1 v truhlárně

 

 

 

hospodaření v roce 2004

 

Výdaje v tis. Kč

Hlavní činnost

Doplňková čin.

Správa

Celkem

Spotřeba materiálu

157

650

1

808

Spotřeba energie

98

199

-

297

Zboží

0

65

-

65

Opravy a udržování

492

14

-

506

Cestovné

22

14

-

36

Náklady na prezent.

5

3

-

8

Ostatní služby

444

425

6

875

Mzdové náklady

716

1849

100

2665

Zákonné soc.poj.

179

658

52

889

Zákonné soc.nákl.

15

28

-

43

Pokuty a penále

4

7

-

11

Jiné ostat. náklady

33

45

-

78

Odpisy

78

231

-

309

Celkem

2243

4188

159

6590

 

Výnosy v tis. Kč

Další údaje  v tis. Kč

Tržby za vlastní výrobky           

1325

Hospodářský výsledek

84

Tržby z prodeje služeb

1353

Krátkodobé závazky

898

Tržby z prodeje zboží

85

Fond vlastního jmění

2021

Přijaté příspěvky      

2487

Rezervní fond

120

Aktivace mat. a zboží

95

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1175

Jiné ostatní výnosy

309

Samostatné movité věci

1866

Provozní dotace

1020

Umělecká díla, předměty a sbírky

15

Celkem

6674

 

 

Přehled příspěvků, dotací, grantů a darů

MPSV ČR – sociální služby

400

MPSV ČR – briketovací lis

196

MPSV ČR – komunitní plán

168

Úřad práce v Č. Budějovicích – příspěvek dle § 24a)

976

Úřad práce v Č. Buděj. – příspěvek na zřízení chráněných míst

136

Úřad práce v Č. Buděj. – příspěvek na provoz chráněných míst

600

Úřad práce v Č. Budějovicích – dotace na mzdové náklady VPP

72

Jihočeský kraj – sociální služby

315

Jihočeský kraj – grant osobní asistence

8,5

Jihočeský kraj – grant specifické formy terapie

29

Jihočeský kraj – grant komunitní plánování

65

Nadace Nova – opravy U svaté Kateřiny

115

Nadace Civilia – opravy U svaté Kateřiny, briketovací lis

390

Český červený kříž – letní pobyt klientů

15

Nadace Duhová energie – Duhové auto

550

SMO Vltava – Aktivizace znevýhodněných obyvatel venkova

200

Shell Czech Republic, a.s.

50

Jiné další (Elli lily, Výstaviště České Budějovice, a.s., Most naděje, Gefos, a.s., Zámečníková)

40

Výrok auditora

V červnu 2005 byl proveden audit účetní uzávěrky Ing.Blankou Karbanovou, odpovědným auditorem č. 1415. Podle jejího názoru účetní uzávěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a vlastního kapitálu a finanční situace obecně prospěšné společnosti Domov sv. Anežky, o.p.s. k 31.12.2004, a výsledku hospodaření za účetní období 2004 v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 o účetnictví v platném znění a příslušnými předpisy ČR.

 

Poděkování

Naše upřímné poděkování patří všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili finančním darem, radou, pomocí nebo jen dobrým slovem, pochvalou a vyjádřením podpory. Díky Vám  můžeme pokračovat v započatém díle a naplňovat myšlenku pomoci lidem s postižením. Zvláštní poděkování bychom rádi vyjádřili Městu Týn nad Vltavou, Úřadu práce v Českých Budějovicích, soukromému zemědělci Jiřímu Netíkovi ml., občanskému sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, členům správní a dozorčí rady společnosti a rodinným příslušníkům všech uživatelů služeb i zaměstnanců Domova sv. Anežky.

Děkujeme Vám všem !

 

 

Výroční zprávu a finanční zprávu zpracovali Mgr.Jan Šesták, a Jitka Mládková, v červnu 2005 vydal Domov sv. Anežky, o.p.s., Čihovice 30, 375 01, Týn nad Vltavou, IČO: 26018888, č.ú.: 6189430297/0100

 

 

Česky Deutsch

Vyhledat v textu

10. 11. Evžen

Zítra: Martin

 Velice děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření projektu "Anežka jde do školky".

 logo - Nadace ČEZ.jpeg

 

Naše velké poděkování patří městu Týn nad Vltavou

img.obrazky.cz.jpgza finanční podporu.

 

Zároveň děkujeme

Logo - Temelín.jpg

V rámci projektu Oranžový rok 2016 jsme pro Vás připravili slavnostní otevření nových prostor Obchůdku u sv. Anežky (původní Dobromysl)

 

Dejte nám palec nahoru také na Facebooku

 

I naše nová dílna MERINO se prezentuje na Facebooku.

Podívejte se ZDE

Návštěvnost stránek

462476
TOPlist
foot