Zde najdete výroční zprávu za rok 2000.

Domov sv. Anežky je centrem sociálních služeb pro mládež a dospělé osoby se zdravotním, mentálním, či kombinovaným postižením z mikroregionu Vltavotýnsko a spádově z oblasti celého Jihočeského kraje. Mezi komplexy poskytovaných služeb patří poradenské centrum, denní stacionář, provoz chráněných a speciálních pracovišť, pracovně rehabilitační – rekvalifikační kurz pro absolventy zvláštních a pomocných škol a podporované zaměstnávání. Základní myšlenkou je pomoci těmto lidem najít pracovní uplatnění, získat pracovní dovednosti a základní osobní a společenské návyky a připravit je tak v co největší možné míře pro samostatný život v běžné společnosti. Celý projekt je založen na přímé spolupráci a kontaktu handicapovaných osob s lidmi a pracovníky zdravými.

 

V roce 2000 nás podpořili :

Ministerstvo Zemědělství ČR, ČEZ, a.s., Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Nadace Open Society Fund, Nadace Via, Nadace Rozvoje Občanské Společnosti, Fond Kanady při Kanadském velvyslanectví v Praze, Nadace Divoké husy, Český Telecom, a.s., Glazura s.r.o. , Úřad práce v Českých Budějovicích, Národopisný soubor Doudleban , Arne Paulsen, Jiří a Milena Tůmovi, Výstaviště České Budějovice a.s., Město Týn nad Vltavou, CREDIT Praha, s.r.o., Kanadské velvyslanectví v Praze, ELBH, s.r.o., Rumpold-T s.r.o. , Sdružení Patriot, Vojenská posádka Týn nad Vltavou, Dvůr Čihovice, JIKA, a.s. , Calofrig, a.s., HAAS, a.s., Vindex JIH s.r.o., Českobudějovické pozemní stavby, s.r.o. , Soudci Krajského soudu v Č. Budějovicích, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ludmila Dominová , Hana Doskočilová, Helena Schmausová- Shooner, Marie Hanušová, Věra Trávníčková, a další drobní dárci.

Děkujeme Vám

 

V roce 2000 probíhaly v Domově sv. Anežky tyto činnosti:

 

Denní stacionář Domova sv. Anežky

Služeb Denního stacionáře v uplynulém roce využívalo 7 stálých klientů.

Od poloviny května byla klientům nabídnuta také možnost „pracovní přípravy“. Podmínkou zařazení klienta do programu pracovní přípravy je souhlas zákonného zástupce a ředitele školského zařízení. Program je určený žákům zvláštních a pomocných škol, kteří si v rámci tohoto programu osvojují základní pracovní návyky. Vždy je určen začátek a konec práce, přestávka na oběd a k dispozici je nezbytné sociální zázemí (WC, šatna, jídelna, …). Účast klientů je zaznamenávána do listu docházky, který je k dispozici všem účastněným stranám (rodiče, škola, apod.). Důraz je kladen na dodržování času příchodů a odchodů, pracovní režim a přiměřený výkon. Klienti zařazení do programu pracovní přípravy pracují ve chráněných nebo speciálních  pracovištích provozovaných Domovem sv. Anežky nebo pomáhají s údržbou areálu zařízení (zahradnické práce, úpravy terénu, úklid, apod.). Práci klienta vede a kontroluje pracovní asistent.Pracovní příprava je doplňkovou činností Denního stacionáře Domova sv. Anežky a jeho režim upravuje uzavřená Klientská smlouva.

 

                Program Denního stacionáře zahrnoval kromě volnočasových a cílených aktivit a nácviku sebeobsluhy i další činnosti - pomoc při úklidu, při udržování venkovní části areálu, zalévání květin vevnitř i venku, údržby travních ploch,sekání trávy,hrabání, apod. (Cílené aktivity - výuka na počítači, příprava na autoškolu, doučování z češtiny a z matematiky, výuka hodin, nácvik jízdy autobusem, nácvik mytí oken, nácvik sekání kosou, ovládání mobilního telefonu, obsluha mikrovlnné trouby, apod.)

 

Provoz chráněných a speciálních pracovišť

Domov sv. Anežky provozuje chráněnou keramickou dílnu, chráněnou truhlářskou dílnu, speciální pracoviště pro údržbu zeleně, chráněné pracoviště telefonisty, administrativního pracovníka. Na pracovištích pracovalo v roce 200 celkem 10 pracovníků, z toho 3 pracovní asistenti a 7 zaměstnanců se ZPS. Všechna pracoviště jsou zainteresována na plnění běžných zakázek, výrobě a poskytování svých služeb. Příjmy z prodeje výrobků a služeb tvoří významnou část finančních prostředků nutných k zabezpečení provozu společnosti. Na denní činnosti dílen se velmi často podílejí nebo těchto prostor a zázemí využívají i klienti denního stacionáře a děti přicházející v rámci programu Dejte nám šanci. Odebíráním výrobků, či služeb od Domova sv. Anežky, o.p.s. lze plnit povinnost zaměstnávat občany se ZPS (Nařízení vlády č. 228/2000).

 

Pracovně rehabilitační příprava občanů znevýhodněných na trhu práce

Program akreditovaný Ministerstvem školství ČR a realizovaný jako rekvalifikační kurz ve spolupráci s Úřadem práce v Českých Budějovicích. Příprava pro pracovní uplatnění v sedmi pracovních činnostech (pomocný pracovník v truhlářské dílně, v keramické dílně, v živočišné výrobě, v administrativě, při úklidu, správě a údržbě objektů, v údržbě zeleně a lesnických pracích) určená především absolventům zvláštních a pomocných škol a občanům významně znevýhodněných svým zdravotním či sociálním stavem na trhu práce.Jde o 6 ti měsíční kurz, na který by měl navazovat model tzv.podporovaného zaměstnávání absolventů kurzu. První skupina 5 ti účastníků zahájila kurz v říjnu 2000.

 

Vzdělávací a poradenské centrum Domova sv. Anežky

Poradenské centrum poskytovalo obecné a speciální poradenství  včetně prosazování práv a zájmů klientů (informace, rada, aktivní pomoc, doprovázení, vyjednávání, zastupování, asistence, odeslání, odkazování). Zatím poradenské centrum navštívilo 108 klientů (z toho 18 opakovaně). Konzultace a pomoc se týkaly především:

1.        přiznání ID nebo ČID, přiznání ZPS,

2.        sociální dávky, sociální pomoc, problematika osob se zdravotním postižením, 

3.        daňové výhody podnikatele zaměstnávajícího zdravotně postiženého jedince,   

4.        dlouhodobá pracovní neschopnost a rozvázání pracovního poměru,

5.        zaměstnání osoby se ZPS a ČID, těžce zdravotně postiženého,

6.        příprava na výkon povolání,

7.        zprostředkování odborného vyšetření.

               

Kromě výše uvedených činností se poradenské centrum podílelo také na dalším vzdělávání pracovních asistentů (zaměstnanců společnosti) a sociální diagnostice klientů denního stacionáře, zaměstnanců chráněných a speciálních pracovišť.

                Vzdělávací a poradenské centrum uskutečnilo několik tématicky zaměřených exkurzí pro pracovníky školství, místní rozvoje a sociálních služeb (zemědělská učiliště, sociální platforma Jižní Čechy – Mühlviertel apod.), ale také například kurzy ručních prací, či přednášky o zdravém životním stylu.

Vzdělávací a poradenské centrum se účastnilo zpracování Strategické a rozvojové studie mikroregionu Vltavotýnsko v oblasti demografické, sociální, školské, zdravotnické, kulturní a sportovní.

Problematika asistence lidem s postižením, zvláště pak otázka pracovní asistence, se stala společným bodem spolupráce Domova sv. Anežky s rehabilitačním centrem BBRZ Linec v Rakousku. Partnerem centra se prostřednictvím Prof.MUDr.Jana Pfeiffera, DrSc. Stala Klinika rehabilitačního lékařství 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zástupce předsedy mezinárodní organizace Verein ARGE Ost – West.Vzájemná komunikace vyústila ve zpracování společného projektu „Pracovní asistent aneb jak se pomáhá u sousedů“, který předpokládá uskutečnění oboustranných výměnných pobytů, vypracování srovnávací studie a návrh vzdělávacího programu pro pracovní asistenty v České republice.

 

Projekt  „My jsme tu také !“

Projekt podpořen nadací Via Praha.

Projekt se zasloužil o zvýšení informovanosti o oblasti Vltavotýnska a práci neziskového sektoru působícího na tomto území. Podařilo se zmapovat jednotlivé organizace, zkontaktovat jejich zástupce i získat od nich část informací o programech a činnostech.

 

Realizace projektu jednoznačně přispěla ke zviditelnění mikroregionu Vltavotýnska a k navázání poměrně intenzívní spolupráce s novináři. Dokladem jsou např. otištěné články o Domovu sv. Anežky - od počátku roku se v tiskových médiích objevil v průměru jeden článek za týden (viz. příloha). Rozhlas a televize  odvysílaly desítky reportáží nebo pozvánek na akce v mikroregionu a jeho zástupci byli zváni např. do živě vysílaných besed.

               

Projekt „Dejte nám šanci!“

                Projekt podpořen nadací NROS v rámci programu „Pomozte dětem !“.

                Projekt je zaměřený na volnočasové aktivity dětí s postižením ze zvláštních a speciálních škol, pracovní přípravu a jednorázové společné akce s větším počtem dětí. Projekt byl zahájen v říjnu 2000 a potrvá do srpna 2001. Za pomoci dobrovolníků se tři odpoledne v týdnu věnujeme potřebným dětem. Volnočasové programy navštěvují čtyři děti, společných akcí se účastní  okolo 20 dětí.

               

Pomoc znevýhodněným dětem je poskytována těmito formami:

1.        Doučování „problémových“ předmětů

2.        Pracovní příprava

3.        Výchovy jinak

 

Projekt „Už vím proč ?“

                Projekt podpořen Fondem Kanady Kanadského velvyslanectví v Praze.

Projekt „Už vím proč !“ představuje především vybavení zázemí denního stacionáře Domova sv. Anežky technickým a věcným vybavením, schopným zprostředkovat zábavnou formou cílové skupině informace a vzdělávat je. Jde o celý komplex informací, od těch nejzákladnějších (číst, psát, počítat) přes jednoduchá názorná vysvětlující hesla, až po složitější výukové programy, např. výuku jazyků, či encyklopedické znalosti. Projekt je koncipován tak, aby zde každý uživatel nalezl informace a způsob jejich zprostředkování odpovídající jeho schopnostem a zdravotnímu stavu. Projekt byl podpořen Fondem Kanady Kanadského velvyslanectví v Praze. Projekt, respektive vybavení (multimediální PC, knihovna, knihy, videokazety s přírodní, historickou a zeměpisnou tématikou, nábytek apod.) významně podporuje aktivity projektu Dejte nám šanci, stejně jako napomáhá dalšímu vzdělávání klientů a pracovníků Domova sv. Anežky.

 

 

Finanční zpráva za rok 2000

(údaje jsou uvedeny v tisících Kč)

 

Výdaje 2000                                        hlavní č. doplňková č.         správní č.              celkem

Spotřeba materiálu                                  129                         449                         138                         716

Spotřeba energie                                     35                           143                         61                           239

Opravy a udržování                                7                             62                           6                             75

Cestovné                                                9                             3                             -                              12

Náklady na prezentaci                            4                             5                             3                             12

Ostatní služby                                         101                         126                         71                           298

Mzdové náklady                                     286                         1009                       79                           1374

Zákonné sociální pojištění                      90                           319                         46                           455

Zákonné sociální náklady                       2                             8                             4                             14

Ostatní pokuty a penále                          1                             2                             1                             4

Jiné ostatní náklady                                18                           56                           29                           103

Odpisy                                                    -                              10                           -                              10

Celkem                                                 682                        2192                      438                        3312

 

Výnosy 2000                                       hlavní č. doplňková č.         správní č.              celkem

Tržby za vlastní výrobky                        -                              511                         -                              511

Tržby z prodeje služeb                            130                         781                         168                         1079

Aktivace materiálu a zboží                      -                              4                             -                              4

Úroky                                                     -                              -                              1                             1

Jiné ostatní výnosy                                 -                              55                           68                           123

Provozní dotace                                     214                         625                         201                         1040

Celkem                                                344                        1976                      438                        2758

 

Hospodářský výsledek                      -338                       -216                       0                             -554

               

Fond základního jmění:

K 1.1.2000                                                                             30

K 31.12.2000                                                                        580

 

Rezervní fond:

K 1.1.2000                                                                            0

K 31.12.2000                                                                        89

 

Krátkodobé závazky k 31.12.2000 – ve lhůtě splatnosti:                                                        

Z obchodního styku                                                               223

K zaměstnancům                                                                    100

Sociální a zdravotní pojištění                                                 61

Ostatní přímé daně                                                                 10

DPH                                                                                      41

Státní rozpočet                                                                      38

 

Přehled dotací                                                                    1.040

Úřad práce v Českých Budějovicích a v Táboře                      824,5

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                                 168,2

Ministerstvo zdravotnictví ČR                                                               47,3

 

Přehled darů a grantů                                                      550,4

Nadace rozvoje občanské společnosti                                     40

Nadace VIA                                                                            37

Fond Kanady                                                                          81,3

ČEZ, a.s.                                                                                300

Český Telecom, a.s.                                                                               5

Soudci Krajského soudu                                                          21

Arne Paulsen                                                                          19,4

Glazura, s.r.o.                                                                         2,6

Vindex JIH s.r.o.                                                                    25

Doudleban                                                                                              1,1

Emma Srncová                                                                       8

Jan Antonín Pacák                                                                 7

p.Klein, p.Šesták, p.Schmausová, p.Fábera, myslivecké sdružení            3

 

Výroční zprávu a finanční zprávu zpracoval Jan Šesták, ředitel společnosti a ekonomický úsek

V červnu 2001 vydala Domov sv. Anežky, o.p.s., Čihovice 30, 375 01, Týn nad Vltavou, IČO: 26018888

Česky Deutsch

Vyhledat v textu

10. 11. Evžen

Zítra: Martin

 Velice děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření projektu "Anežka jde do školky".

 logo - Nadace ČEZ.jpeg

 

Naše velké poděkování patří městu Týn nad Vltavou

img.obrazky.cz.jpgza finanční podporu.

 

Zároveň děkujeme

Logo - Temelín.jpg

V rámci projektu Oranžový rok 2016 jsme pro Vás připravili slavnostní otevření nových prostor Obchůdku u sv. Anežky (původní Dobromysl)

 

Dejte nám palec nahoru také na Facebooku

 

I naše nová dílna MERINO se prezentuje na Facebooku.

Podívejte se ZDE

Návštěvnost stránek

462476
TOPlist
foot